MBAM301D Маркетинг на финансовите услуги

Анотация:

Промените, които настъпиха през последните години във външната и вътрешната среда на финансовите институции, обуславят силния интерес към приложението на маркетинга в управлението им. Финансовите институции се нуждаят от формиране на пазарна ориентация и поведение, от адекватно управление на взаимоотношенията с клиентите си. Прилагането на маркетингов подход при вземане на решения е един от факторите за постигане на бизнес успех в условията на интензивна конкуренция, динамично променяща се клиентска база, нарастваща турбулентност на средата.

Целта на курса “Маркетинг на финансовите услуги” е да даде на студентите знания относно спецификата на маркетинга на финансовите продукти и да формира умения за анализ и планиране на маркетингови активности във финансовите институции.

При изясняването на тези въпроси се изхожда от убеждението, че студентите притежават основни теоретични знания по маркетинг. Поради тази причина вниманието е насочено изцяло към разграничаване на спецификата на маркетинга в дейността на финансовите институции т.е. акцентира се върху онова, което е различно в сравнение с конвенционалния маркетинг на материално доминираните продукти (стоките).

Курсът условно е разделен на две части, между които съществува имплицитна връзка и логическа последователност.

В първата част се представят особеностите на „третичния сектор” на икономиката и се изясняват някои характеристики на финансовите предприятия като част от него и на продуктите, които се създават в тях. Аргументира се необходимостта от маркетинг във финансовите институции и се извеждат неговите специфични черти. Изясняват се основните фактори от средата, влияещи върху развитието на предлагането и търсенето на финансовите продукти. Специално внимание се отделя на изучаването на поведението на потребителите на финансови продукти (профил, процес на решение, релативни фактори). Проследява се процеса на определяне на потенциалните клиенти и насочване на финансовите услуги към тях, в т.ч. сегментирането на пазара, анализа и избора на целеви пазар, позиционирането на продуктите на този пазар. Особен акцент се поставя върху необходимостта и подходите на изграждане и поддържане на трайни взаимоотношения между институциите и техните клиенти. Изучават се основни маркетингови метрики, използвани за анализ и планиране на маркетинговите програми.

Втората част насочва вниманието към по-задълбоченото вникване в спецификата на маркетинговия микс на финансовите продукти. Ударението се поставя върху спецификата на финансовите продукти и произтичащите от нея особености при формирането на продуктовия портфейл, при проектирането и управлението на маркетинговите канали за продажба и доставка, при планирането на маркетинговите комуникации, при използването на цената като инструмент за пазарно повлияване.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Надя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификата на финансовите продукти и отражението на тази специфика върху маркетинга им

• особеностите на прилагане на маркетинговата концепция в управлението на финансовите институции.

• особеностите на поведението на клиентите на финансовите институции и разработването на целевия им пазар

• процеса на управление на взаимоотношенията с клиентите на финансовите институции

• спецификата на маркетинговия микс на финансовите институции и неговото планиране

2) могат:

• да анализират и оценяват маркетинговата дейност на финансовите институции

• да използват различни маркетингови метрики и да интерпретират техните стойности и зависимости между тях

• да участват при разработване на целевия пазар на финансовите институции

• да анализират и планират елементите на маркетинговия микс на финансовите институции
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Стефенсон, Р. Маркетинг финансовьiх услуг, Вершина, 2007.

• Харисън, Т. Маркетинг на финансовите услуги. Класика и стил, 2004.

• Cox, D., Fardon M. Financial Services. Bath Press, 1996.

• Donnelly, J. H. , L. L. Berry and T. W. Thompson. Marketing Financial Services: A Strategic Vision. Irwin Professional Pub. 1985.

• Ehrlich, E., D. Fanelli. The Financial Services Marketing Handbook: Tactics and Techniques that Produce Results. Bloomberg Press; 2004.

• Ennew, C. T. Watkins, M. Wright. Marketing Financial Services. 2nd ed. Butterworth Heinemann, 2000.

• Ennew, C., N. Waite. Financial Services Marketing: An international guide to principles and practice. Butterworth-Heinemann; 2006.

• Estelami, H. Marketing Financial Services. Dog Ear Publishing, LLC. 2-nd ed., 2006.

• Farquhar, J., A. Meidan. Marketing Financial Services. Palgrave Macmillan; 2-nd ed. 2010.

• Lynda Swenson. Marketing of financial services. International Banking Institute, Sofia.

• Burton D. Financial Services and the Consumer. Routledge, London, 1994.

• Donnely, J.H. Berry L.L. Marketing Financial Services. DJ-Irwin,1985.

• Stephenson, R. Marketing Planning For Financial Services. Gower Pub. Co. 2005.

Средства за оценяване:

• Тест – 50%

• Практическа задача – 50%