MBAM062D Маркетингово управление на конкурентоспособността

Анотация:

" Целта на курса е да запознае студентите с процесът на формулиране на маркетингово-ориентирана конкурентна стратегия и идентифицирането на конкурентно предимство, което да бъде представяно на пазара с помощта на маркетинг инструментариум.

" Учебното съдържание разглежда методиката за анализ на маркетинговата среда и нейните основни компоненти - клиенти и конкуренти. Предвид стратегическата маркетингова ориентация на организацията са представени стратегически решения за продуктови предложения, за таргетиране на пазари, както и решения за прилагане на конкурентни тактики. Включено е и разглеждането на подходи за продуктова иновация и бизнес развитие: "ако не си лидер", растеж чрез движение; растеж чрез определяне на конкурентно пространство; ръст чрез бързо приключване. Централен за съдържанието на курса проблем е маркетиране на конкурентно предимство на бизнес организацията.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Накова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" да идентифицират конкурентно предимство на бизнес организацията от гледна точка на маркетинговата й дейност;

" да формулират конкурентна маркетингова стратегия;

" да прилагат сегментиране, таргетиране и конкурентно позициониране на пазар.

2) могат:

" да анализират конкурентна среда и да разузнават поведението на конкурентите;

" да търсят и анализират целеви групи от клиенти с цел възможно най-бързо да достигат до тях.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

" West, D. and J. Ford Strategic Marketing: Creating Competitive Advantage. 2nd ed., Oxford Publishing Press, 2010.

" Smith, J. L. and W. G. Flanagan, Creating Competitive Advantage: Give Customer a reason to choose you over your competitors. 2006.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ 35%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 45%

УСТЕН ИЗПИТ 20%