MBAM058D Международни маркетингови стратегии

Анотация:

В учебния курс МВАМ058D „Международни маркетингови стратегии” са застъпени особеностите, подходите и техниките на маркетинг планирането в международната бизнес среда, методите за обхващане на международните пазари, спецификата на маркетинговите проучвания, организацията и управлението на международната маркетинг дейност, приложението на инструментите на маркетинга за постигане на целите на фирмата в международния бизнес. Лекциите са съобразени с най-новите тенденции в световната икономика и търговия и отражението им върху поведението на стопанските агенти.

Целта на обучението е:

- усвояване на теоретичните основи на международния маркетинг;

- получаване на необходимите знания относно избора и реализация на сегментационни стратегии на позициониране на международните пазари и международни маркетинг стратегии за планиране на задграничните дейности;

- практическо приложение на утвърдени в международния маркетинг подходи и техники за планиране, организация и управление на международната дейност, проучване на международното маркетинг обкръжение, обхващане на международните пазари и др.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

проф. Иван Боевски  д-р
доц. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

• същността и спецификата на маркетинга, осъществяван в международната бизнес среда;

• същностната характеристика на международната бизнес среда, на международните маркетингови стратегии и инструменти;

• особеностите на процеса на маркетинг планирането на фирмената дейност в условията на международната бизнес среда;

• основните видове дейности, характерни за процеса на международно маркетинг проучване;

• технологичния цикъл на процеса на сегментиране на международния пазар и основните фактори, обуславящи ефективността на разделянето на пазара;

• факторите, обуславящи избора и използването на различни подходи и методи за излизане зад граница и създаване на пазарно присъствие;

• принципите и методите за изграждане и функциониране на системите за организация и управление на международната маркетинг дейност;

2) могат:

• да анализират и оценяват степента на интернационализация на фирмата;

• да оценяват въздействието на факторите на международната бизнес среда върху международната дейност на стопанските агенти;

• да реализират международни маркетинг проучвания в стопанската практика;

• да анализират и отговорят на необходимостта от сегментирането на международния пазар от гл.т. на конкурентоспособността на фирмата;

• използват в практиката техники и методи на международния маркетинг за анализ и оценка на алтернативни подходи и стратегии за международен бизнес;

• да вземат адекватни управленски решения за поведение на международния пазар.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Микроикономика

• Маркетинг

• Международни икономически отношенияФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Маринов, Е. 2017. Маркетинг в международния бизнес – лекционен курс. Мудъл, НБУ.

• Doole, I., R. Lowe, A. Kenyon. 2019. International marketing strategy : Analysis, development and implementation. Hampshire: Cengage Learning

• Cateora, Ph.R., Gilly, M. C. and J. L. Graham. 2019. International marketing. 18th edition. US, McGraw-Hill.

• Каракашева, Л. 2012. Международен маркетинг. София: ИК „Призма”.

• Маринова, Н. 2017. Международен маркетинг. София: Нов български университет

Средства за оценяване:

Целта е представянето на основните елементи на маркетинговата стратегия за реализирането на избран продукт на различен от националния пазар.

Обектът на разработката трябва да е определен продукт – стока, услуга или бранд (не цялостна дейност на фирма). Могат да бъдат избирани български продукти за реализиране на чужд пазар или обратното. Може да бъде избран повече от един пазар за реализация на продукта.

Обемът на казусите трябва да е 1500-3000 думи (без заглавна страница, източници и приложения). Отклонението от изискванията за обем ще бъдат санкционирани с понижаване на оценката с 20% от общия резултат.

Структурата на казуса трябва да следва зададената по-долу структура, като се попълват всички рубрики (в рамките на 100-200 думи за всяка). Ако има нещо, което трябва да бъде допълнено извън зададените рубрики, то се попълва в раздел „Друго“. Графичен и/или табличен материал може да се даде в приложение. Структурата включва:

1. Продукт – описание

2.1. Целеви пазар – идентифициране и обосновка

2.2. Целеви пазар – фирмена стратегия

2.3. Целеви пазар – подход за навлизане на чужд пазар

3. Необходими маркетингови проучвания – описание и обосновка

4. Пазарен сегмент на целевия пазар – идентифициране и обосновка

5. Цели – с конкретни измерими индикатори

6.1. Позициониране на продукта – целeви конкурент

6.2. Позициониране на продукта – предимство на ползите

6.3. Позициониране на продукта – конкурентно предимство

7.1. Маркетинг стратегия – продуктова политика

7.2. Маркетинг стратегия – дистрибуционна политика

7.3. Маркетинг стратегия – ценова политика

7.4. Маркетинг стратегия – рекламна политика

8. Друго

Отклонението от зададената структура ще бъдат санкционирани с понижаване на оценката с 20% от общия резултат.

Форматирането на текста трябва да отговаря на зададените в макета параметри. В Мудъл ще намерите макет, форматиран според изискванията.

При оценяването на проектите ще се вземат предвид:

- показаните теоретичните познания в областта на международния и стратегическия маркетинг (30%),

- способността за практически анализ на елементите на маркетинговата стратегия (30%),

- уместността и обосноваността на отделните елементи на стратегията за успешната реализация на избрания продукт на избрания пазар (30%),

- езикът и стилът на представената разработка (10%).