MBAM685D Проект: Маркетинг и реклама туризма

Анотация:

ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ:

Работите в туристическа фирма. Вашата задача:

1. Приведете аргументи, чрез които да убедите ръководството на туристическата фирма, че туристическият пазар е перспективен и си струва да бъде разработен. Кои фактори от средата ще окажат влияние върху развитието на този пазар в бъдеще? От какво се обуславят възможните рискове (заплахи)?

2. Посочете характеристиките на потенциалните клиенти. Кои са ключовите фактори за успех на този туристически пазар?

3. Предложете стратегия за разработването на туристически пазар. Пазарната стратегия трябва да включва:

 характеристика на пазарния сегмент, към обслужването на който ще се насочите;

 разработване на услуги и пакети от услуги, предназначени за този целеви пазар;

 избор на канали за разпространение/ дистрибуция на продукта;

 избор на комуникационни канали, които ще предпочетете за привличане на клиенти като посочите доколко всеки една от тях е подходящ в конкретния случай;

 подбор на промоционни материали;

 разработване на програми за лоялни клиенти;

 разработване на обща ценова стратегия - кои фактори ще отчетете при разработването й и пр.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Проект: Маркетинг и реклама туризма

„ПАЗАРНА СТРАТЕГИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА ФИРМА В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ТУРИЗМА“

(по примера на туристическа фирма по избор)

ПЛАН

Въведение

1. Глобализацията в туризма и отражението й върху туристическия отрасъл в България: основни макроикономически индикации.

2. Кратко представяне на туристическата фирма - обект на изследване.

3. Маркетингови бюджети на туристическите фирми, опериращи в България и на глобалния туристически пазар.

4. Оптимизиране на продуктовия портфейл и въвеждане на нови туристически продукти в условията глобализация.

5. Рекламно поведение в условията глобализация - преструктуриране на рекламния бюджет и промяна на използваните рекламни канали, носители и рекламни средства.

6. Ценово поведение в условията на конкуренция на глобалния туристически пазар

7. Управление на взаимоотношенията с клиентите в условията на глобализация – програми за лоялност и пр.

Заключение


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: