MBAM688D Моделиране на туристически пътувания

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основните теоретични и практико-приложни въпроси на моделирането на туристически пътувания. В курса се разглеждат и дискутират теми свързани с моделите и методи за оценка на дестинациите, в контекста на предприеманите туристически пътувания, както и с извършването на маркетингови проучвания в областта на разработването на туристическо пътуване. Отделя се специално внимание на сегментирането при туристическите пътувания, проучването на конкурентите и идентифицирането на доставчиците на туристически услуги, като част от изключително важния етап, свързан с анализирането на търсенето и предлагането на туристически пътувания. Изясняват се особеностите в моделирането на туристически пътувания от практическа гледна точка, като акцентът се поставя върху моделирането на „динамични пътувания“ и пътувания с различните видове транспорт – железопътен, автомобилен, воден и въздушен. В курса се разглеждат последните тенденции в международните туристически пътувания.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните същностни характеристики на туристическите дестинации

• Моделите и методите при проектирането на туристически пътувания

• Етапите при моделирането на туристически пътувания;

2) могат да:

• моделират туристически пътувания с различни видове транспорт;

• проектират и предлагат различни по вид и съдържание туристически пътувания;

• анализират и обобщават актуалните форми и рендеции в международните туристически пътувания.


Предварителни изисквания:
• Въведение в туризма;

• Туроператорска и турагентска дейност;

• Икономика на туризма;

• Умения в анализирането на информация и разработването на практически задачиФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Емилова, И. и кол., Въведение в туризма, Издателство НБУ, София, 2015

• Емилова, И., Туроператорска и турагентска дейност, НБУ, София, 2017

• Алексиева, С. , Емилова, И., Михайлов, М., Мишева, М., Караилиева, М., Ризова, Т., Специализирани видове туризъм : [Учебник за ВУЗ], НБУ, София, 2017

• Казанджиева, В., Динамичните пакети – същност и възможности за предлагане от пътническите агенции в България, Научно списание на факултет „Икономика на инфраструктурата, УНСС, Година 4, май 2014

• Рибов, М, Станкова, М, Димитров, Пр, Гръчка, Л., Туристически дестинации, Тракия М, 2008

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %