MBAM665D Управление на консултантския бизнес в туризма

Анотация:

Усвояването на учебната дисциплина предоставя възможността да се придобият професионални знания относно организирането на консултантската дейност като пазарна услуга, да се разгледа ролята на консултирането в световната търговия с услуги, да се представят световните практики и модели при създаването и функционирането на консултантските фирми.

Последователността на разглеждането на материала се обуславя от стремежа за единство между теорията и практиката в анализа на съвременните проблеми при оказването на консултантски услуги като и по-конкретно в туризма.

Цели:

- да се формират представи за същността, проблемите и перспективите при ефективното използване на консултантски услуги в сферата на туризма;

- да се придобият теоретични знания и практически умения по въпросите, свързани с организирането и осъществяването на консултантска дейност в сферата на туризма;

- да се изучат методологическите и методическите въпроси на консултантската дейност в сферата на туризма.

Задачи:

- да се изследва ролята на консултантските услуги в системата на международните услуги;

- да се използва понятийния апарат на консултирането;

- да се определят етапите на консултантският проект;

- да се приложат маркетингови принципи при организирането на консултантската дейност и продажбите на проекти;

- да се разгледат методите за ценообразуване на консултантските услуги;

- да се представят основните тенденции при развитието на пазара на консултантски услуги;

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

проф. Мариана Янева  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историята на възникването на консултирането като вид професионална дейност;

• теоретичните основи на управленското консултиране;

• особеностите на консултантската дейност в туризма;

• основните процеси в консултантската дейност;

• основните етапи на консултантските проекти;

• основните методи за оценяване на резултатността на консултирането.

2) могат да:

• оценяват условията и последствията от предприетите организационно-управленски решения;

• участват в реализирането на програми за организационни изменения;

• разработват процедури и методи за контрол;

• осъществяват подбор на информацията, необходима за изпълнение на консултантски проект;

• разработват консултантски проекти;

• съставят отчет за работата по проекта;

• използват получените знания за осъществяване на консултантска дейност в туризма;

• управляват консултантско-клиентските отношения;

• анализират дейността на консултантските фирми в сферата на туризма.
Предварителни изисквания:
• Стратегическо управление в туризма;

• Икономика на туризма;Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Консултация I 1. Същност и особености на управленското консултиране. 2. Видове и форми на управленското консултиране. Класификация на консултантските услуги (международна и национална). 3. Възникване и развитие на управленското консултиране. 4. Организация на консултантската дейност. 5. Управление на консултантски проект.
  2. Консултация II 6. Поведение и комуникация в управленското консултиране (създаване на промени и сътрудничество). 7. Моделиране на процесите в управленското консултиране 8. Приложение на управленското консултиране в туризма. 9. Анализ и оценка на консултантската дейност 10. Подобряване на качеството на консултантската дейност в туризма.
  3. Консултация III 11. Роля на външните консултанти при формиране и внедряване на корпоративна стратегия. 12. Консултантски проект за идентифициране и промоциране на туристическа дестинациия. 13. Консултантски проект по участие в туристически борси. 14. Консултантски проект за повишаване на ефективността от дейността на туристическа агенция. 15. Технологично предписание за усъвършенстване на управленското консултиране.

Литература по темите:

1. Димов, О., Хитов, Н., Въведение в консултантския бизнес, RACIO-90, 1994г.

2. Дилков, Цв., Управленско консултиране /учебно пособие/, „Нова Звезда, С., 2008

3. Янева, М. Основи на консултинга в туризма, Авангард Прима, София, 2010 г.

4. Маринова, Н. Управление на проекти – инструмент за постигане на устойчиво развитие. София: НБУ, 2012.

5. Пенчев, Р., Управление на проекти, НБУ, София, 2005.

6. Стратегически визии: Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес): Научно-практическа конференция, НБУ, С., 2016

7. Бизнесът – позитивната сила на обществото. Сборник от юбилейна международна научно-практическа конференция. НБУ,С., 2014

8. Kubr, M., Management consulting. A guide to the profession., Geneva, 2005

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%