MBAM664D Проект: Езотеричен туризъм

Анотация:

Курсът запознава студентите с възможностите за туристическа интерпретация на езотеричните явления и практики. Разгледан е ресурсния потенциал на езотеричния туризъм – свещени пространства, религии и мистични учения, езотерични практики, митове, легенди и предания. Анализирани са визията, мисията и целите на този вид туризъм, както и неговите продукти, пазари времеви и пространствени характеристики. Направена е класификация на формите, дестинациите и продуктовите структури на езотеричния туризъм .Разработени са различни видове езотерични пътувания – поклоннически места и маршрути; турове, разработени въз основа на митове и легенди. Обяснени са основни термини и понятия, свързани с аспектите и характеристиките на езотеричното.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- същността, характеристиките и ресурсния потенциал на езотеричния туризъм;

- обектите и дестинациите на езотеричен туризъм

2) могат:

- да интерпретират туристически езотерични явления и практики;

- да разработват продукти на езотеричния туризъм


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Въведение в туризма

• Управление на туризмаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Библия. С. 1991.

2. Григориев, В. Религиите по света. С. 1997.

3. Гомес, Франсиско. Богове, храмове и оракули.С. 2008.

4. Елиаде М., Йон Кулиано. Речник на религиите, Тезаурус, С., 1999.

5. Закон за културното наследство.( Обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2009, изм. и доп, бр. 54 от 15.07.2011.)

6. Касирер, Е. Изследване на човека, ГАЛ – ИКО, С., 1996.

7. Лама Оле Нидал. Как стоят нещата. С. 2002.

8. Михайлов, М. Мегалитната култура – туристическа интерпретация, Аскони-издат,С., 2013.

9. Михайлов, М. Стратегическо управление на туризма, НБУ, 2015

10. Михайлов, М. Устойчиво развитие на туризма, НБУ, 2013.

11. Нукари, К. Религията на самураите, С. 2009.

12. Световна енциклопедия на пътешественика, С. 2007.

13. Специализирани видове туризъм, НБУ, 2017.

13. Тенев, Др. Чудната история на изкуството, С., 1982.

14. Тойнби А. Изследване на историята – Том 1: Възникване и развитие на цивилизациите. С., 1995.

15. Тончев, Цв.; Михайлов, М. Терминологичен речник по управление на туризма. С. 2010.

16, Фернандес – Арместо, Ф. Цивилизациите. 2004.

17. Фрейзър, Дж. Фолклорът в Стария завет., С., 1989.

18. Фол, Ал. Самотният пешеходец. 2006.

19. Авввад, Сами. Краски святой земли. Голден пресс Йерусалим, 1993.

20. Convention for Protection of the World Cultural and Natural Heritage (www.unesco.org/convention)

21. Grey, M. Places of Peace & Power. N.Y., 1999.

22. Migel de Unamuno. Del sentimiento tragico de la vida. Madrid. 2001.

23. Мифынародов мира, Энциклопедия – І и ІІ том, Москва, 1988.

24. Tourism 2020 Vision. ( www.world-tourism.org)

25. UNESKO Report. (www.unesko.org/reports)

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %