MBAM663D Езотеричен туризъм

Анотация:

Курсът запознава студентите с възможностите за туристическа интерпретация на езотеричните явления и практики. Разгледан е ресурсния потенциал на езотеричния туризъм – свещени пространства, религии и мистични учения, езотерични практики, митове, легенди и предания. Анализирани са визията, мисията и целите на този вид туризъм, както и неговите продукти, пазари времеви и пространствени характеристики. Направена е класификация на формите, дестинациите и продуктовите структури на езотеричния туризъм .Разработени са различни видове езотерични пътувания – поклоннически места и маршрути; турове, разработени въз основа на митове и легенди. Обяснени са основни термини и понятия, свързани с аспектите и характеристиките на езотеричното.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- същността, характеристиките и ресурсния потенциал на езотеричния туризъм;

- обектите и дестинациите на езотеричен туризъм

2) могат:

- да интерпретират туристически езотерични явления и практики;

- да разработват продукти на езотеричния туризъм


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Въведение в туризма

• Управление на туризмаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Боев Н. Белинташ разкрива хилядолетни тайни. П. , 1999.

2. Григориев, В. Религиите по света. С. 1997.

3. Елиаде, М.; Кулиано, Й. Речник на религиите. С., 1999.

4. Закон за закрила и развитие на културата. .

5. Закон за културното наследство. ( Обн. , ДВ, бр. 19 от 13. 03. 2009,изм. и доп, бр. 54 от 15. 07. 2011. )

6. Михайлов, М. Мегалитната култура – туристическа интерпретация

7. Михайлов, М. Стратегическо управление на туризма. НБУ, С. , 2005.

8. Михайлов, М. Устойчиво развитие на туризма. НБУ.2013

9. Нормативни документи за туризма, С. , 2005, 2006, 2011, 2013

10. Рибов, М. Туризмът в ерата на качеството. С., 2003.

11. Специализирани видове туризъм (сборник) НБУ.,2017

11. Тойнби А. Изследване на историята – Том 1: Възникване и развитие на цивилизациите. С. , 1995.

12. Тончев, Цв. ; Михайлов, М. Терминологичен речник по управление на туризма. МВБУ. 2010.

13. Фол Ал. Тракийският Орфизъм. С. , 1986

14. Фол Ал. Тракийският Дионис. Книга първа: Загрей. С. , 1991

15. Фол Ал. Тракийският Дионис. Книга втора: Сабазий. С. , 1994

16. Фрейзър, Дж. Златната клонка. С. 1989.

17. Convention for Protection of the World Cultural and Natural Heritage (www. unesco. org/convention)

18. Grey, M. Places of Peace & Power. N. Y. , 1999.

19. Glossary. labyrinth. net. au.

20. Мифьi народов мира. Энциклопедия. т.т. 1,2. М.1987.

21. Tourism 2020 Vision. (Източник: www. world-tourism. org)

22. www. balkanmegaliths. bgjourney. com/

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %