MBAM619D Регионално развитие и туризъм

Анотация:

Мястото на туризма в системата за регионално социално-икономическо развитие.

Нормативните основи на развитието на регионалното развитие и туризма

Културните и антропогенни фактори и условия за ефективно развитие на връзката туризъм - регионално развитие.

Състоянието и управлението на туристическите ресурси

Мястото на България в системата за Европейско регионално развитие.

Създаването и работата на регионалните сдружения и обединения за развитието на туризма.

Взаимодействие на местните и регионални власти за развитието на туризма.

Да постигне знания и умения по основните свързани с влиянието на туризма върху регионалното социално - икономическо развитие (национален и европейски контекст)

Умения за изпълнението на регионални проекти и програми за развитието на туризма чрез отчитане на исторически, културни, природни, икономически и интеграционни фактори

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Михаил Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Влиянието на регионалните и локални исторически и социо - културни предпоставки за развитието на българския туризъм; Новите изисквания към туристическия бизнес при прехода към пазарна икономика в контекста на регионалното развитие; регионалната политика на Европейския съюз концентрирана върху туризма; факторите и условията под влиянието на които туристическият бизнес участва във формирането на европейските региони за развитие; отражението на туризма върху глобалното развитие;

2) могат:

- Да изпълняват задачи, свързани с осъществяването на планове и стратегии за регионално развитие на средно и над средно изпълнителско ниво с акцент върху участието на туристическия бизнес; да съдействат за реализирането на ефективни връзки между местните и регионални власти по използването и развитието на туристическите ресурси и създаването на заетост в туризма; да предлагат идеи за разработването и финансирането на проекти по структурните пред-присъединителни фондове на ЕС;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Икономика (Микро-икономика и Макро-икономика)

Регионална икономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

1. Еврев, П. Териториално-устройствено планиране на отдиха и туризма. С., 1998

2. Курорти - проблеми, проектиране, практика. П., 1994

3. Райън, К. Възстановителен туризъм. С., 1996

4. Подготовка на местно и регионално ниво за членство на България в Европейския съюз. Пред-присъединителни програми и структурни фондове. Комуникационна стратегия за присъединяването на България към Европейския съюз.

5. Национален план за регионално развитие.

6. www.jurney.bg

7. www.rodopi-bg.com

8. www.ibe.bg.com

9. www.alternative-tourism.org

10. www.vet-bg.org

11. www.ecotourism.bulgariatravel.org

12. www.beei.bg

Допълнителна

1. Маринов, ВV и М. Бъчваров. Антропогенни условия и ресурси на отдиха и туризма. Ц., 1990

2. Попова, Н. Природни рекреационни ресурси. С., 1994

3. Kotler, Ph., Bowen Y. Makens, Y. Marketing for Hospitality and Tourism. PHI Inc, 1996

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%