BAFB619 Проект:"Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата"/ Предимства и недостатъци на избран източник за финансиране/

Анотация:

Целта на учебния извънаудиторен курс е да даде знания и да формира у студентите умения въз основа на анализ на същността и особеностите на избран външен източник за дългосрочно финансиране / емисия на акции, облигационен кредит, дългосрочен банков кредит и финансов лизинг/ и на събрана финансова информация да изведат неговите предимства и недостатъци. Разработването на проекта се осъществява за фирма от реалния сектор. Използват се придобитите знания от аудиторни и извънаудиторни курсове в програмата.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
проф. Иванка Данева  д-р
гл. ас. Емил Калчев  д-р
гл. ас. Надя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" същностните особености, предимствата и недостатъците на външните източници за дългосрочно финансиране дейността на фирмата.

2) могат:

" самостоятелно да разработят проект, който анализира същностните характеристики на банковия кредит, лизинга, емисията на акции и облигационния кредит, като източници за дългоспрочно фирмено финансиране.

" да търсят, събират и обработват икономическа, статистическа, финансова, отчетна и прогнозна информация за изготвяне на проекта;

" да изчисляват, интерпретират и оценяват комплекс от показатели, характеризиращи различни страни от същността на източниците за дългосрочно фирмено финансиране;

" да анализират и синтезират информацията и да изготвят обосновании заключения за предимствата и недостатъците на избран източник за дългосрочно фирмено финансиране.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Николова, Н. Корпоративни финанси. Втора част,Сиела,2008

2. Вачков, Ст. и колектив. Въведение във финансите. Варна, 2009

3. Димитрова, Р. Банки и банково обслужване. Ромина, 2011

4. Завадска, В. И колектив. Банково дело. "Стопанство", С., 2004

5. Маринова, Р. Лизингът. "РИА интернейшънъл", С., 1997

Средства за оценяване:

" Оценката на проекта се формира като среднопретеглена от следните два компонента:

" а) оценка на проекта, предаден в МУДЪЛ и

" б) оценка на презентацията и защитата на проекта пред комисия.