TCMB999 Проект по вградени системи и разпределени приложения

Анотация:

Целите на курса са придобиване на познания в областта на вградените системи и техните приложения.

• Студентите се запознават със същността и компонентите на вградените системи.

• Разглеждат се характеристиките и основната структура на вградена система.

• Студентите се запознават с приложенията на вградените системи.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Тереза Стефанова  д-р
доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• предназначението на вградените системи;

• характеристиките и основната структура на вградена система;

• видовете памети;

• видовете микропроцесори;

• видовете микроконтролери;

• приложенията на вградените системи.

2) могат:

• да определят компонентите на вградените системи;

• да анализират структурата на вградените системи;

• да анализират параметрите на видовете памети;

• да описват работата и функциите на микропроцесори и микропроцесорни модули;

• да описват работата и функциите на микроконтролерите;

• да анализират приложенията на вградените системи.


Предварителни изисквания:
• Теоретични познания по електроника и теоретични познания по цифрови и аналогови интегрални схеми.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Вградена система (Embedded System). Същност. Основни компоненти.
  2. Характеристики на вградената система. Основна структура.
  3. Видове процесори. Микропроцесори.
  4. Микроконтролери.
  5. Аналогово-цифрови преобразуватели (ADC) и Цифрово-аналогови преобразуватели (DAC).
  6. Видове памети.
  7. Сензори
  8. Разглеждане на приложения на вградените системи: • в телекомуникационните системи; • в потребителската електроника (MP3 плейъри, мобилни телефони, конзоли за видеоигри, цифрови фотоапарати, телевизионни приемници, GPS приемници и принтери, домакински уреди и др.); • в транспортните системи; • в медицинското оборудване; • в системите за следене на безопасността и сигурността; • в безжичните сензорни мрежи.
  9. Консултации
  10. Представяне на самостоятелните работи

Литература по темите:

1. Куцаров, С. И. Основи на електронните схеми, Том 2. Цифрови интегрални схеми. София: Изд. на НБУ, 2010.

2. Куцаров, С. И. Основи на електронните схеми, Том 4: Специализирана електроника в телекомуникациите. София: Изд. на НБУ, 2011.

3. Стоилов, Антон. Вградени компютърни системи. Благоевград: Издателски комплекс "Неофит Рилски", 2016.

4. Токхайм, Р., Цифрова електроника, София: Изд. „Техника“, 1999.

5. Marwedel, P. Embedded System Design. Kluwer. Academic. 2003. р. 1.

Средства за оценяване:

• Текущ контрол: самостоятелен проект – 80%, устно изложение – 20%

• Комбинирано оценяване: самостоятелен проект – 80%, устно изложение – 20%

• Финален изпит: самостоятелен проект – 80%, устен изпит – 20%

• При текуща оценка от 3.00 или повече студентът има право да не полага изпит върху материала, но може да го направи, ако желае повишаване на успеха си.