LEAB171 Руски език за бизнеса

Анотация:

Цел на курса е да формира у студентите навици за писмена комуникация в сферата на администрацията и бизнеса.

прочети още
Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• и различават основните видове писмена бизнес комуникация

• начините на създаване на писмени текстове и делови документи и кореспонденция;

2) могат:

• създават писмен текст, съдържащ лексика от икономически характер;

• продуцират и репродуцират писмени текстове, актуални за професионална бизнес-дейност;

• общуват писмено с цел бизнес контакти.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Ниво владеене руски език А1-А2.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Деловото общуване и неговите видове.
 2. Въведение в кореспонденцията. Речева комуникация и делово общуване. Адресант и адресат. Комуникатор и реципиент. Видове кореспонденция според сферата на общуване (официална, лична).
 3. Поява и развитие на „Делова кореспонденция” като научна област и като учебна дисциплина. Връзки с други науки (документалистика, архивистика, теория на аргументацията, теория на поведението, социология, лингвистика и др.)
 4. Понятие за документ. Правов, управленски и исторически аспекти в дефинирането на документа. Разширяване на представите за документа в резултат от развитието на науката и техниката.. Връзка между понятията "информация" и "документ". Качества на документната информация, определящи нейната ценност. Писмената информация – водещ инструмент в човешкото общуване.
 5. Структура на деловото писмо. /Ефективни и неефективни писма, принципити „позитивно мислене”, точност и краткост, финални фрази/.
 6. Стандарти за писмената комуникация. /Етика, принципи и норми, адресат, писма към външни клиенти – имидж на фирмата, типични грешки./
 7. Делови писма. /Молба, съобщение, покана, отговор на лекцияпокана, заявка за участие в делова среща, придружително писмо, писмо-подтвърждение, писмо-поздравление, съчувствие/.
 8. „Трудните” писма. /Писма с негативно съдържание, писмо-отказ, отговор на жалба, писмо-извинение/.
 9. Административна кореспонденция. Поява и развитие. Типология на административната кореспонденция. 9.1. Организационно-разпоредителни документи. Характеристика, видове. Особености на съставянето на: Закон, Указ, Постановление, Решение, Резолюция, Наредба, Правилник, Инструкция, Заповед. 9.2. Справочно-информационни документи. Характеристика, видове. Особености на съставянето на: Административен доклад, Кратък административен доклад (докладна записка), Доклад-отчет за командировка, Отчетен доклад, Одитен доклад, Рапорт, Информация, Отчет, Протокол, Съкратен протокол от заседание, Съкратен протокол от съдебно заседание, Стенографски протокол, Справка, Служебна бележка.
 10. Документи от общ характер. Молба и Заявление. Искова молба. Жалба (със свободен текст и по образец). Пълномощно (Служебно, Лично, Генерално), Декларация. Автобиография (по вид: Обща, Професионална, Творческа; по структура: Хронологична, Хронологично-тематична, Наративна, По европейски формат и По американски модел).
 11. Търговска кореспонденция. Поява и развитие, видове. 11.1. Кореспонденция, свързана с предлагането: Запитване, Оферта (Твърда, Свободна, В отговор на получено запитване, Със специална търговска отстъпка), Отказ от оферта, Контраоферта, Поръчка. 12.2. Кореспонденция, свързана с търговското договаряне: Търговски договор, Рекламация (по повод на качество, по повод на количество, по повод на неспазен срок), Отговор на рекламация
 12. Дипломатическа кореспонденция. Поява, развитие, характеристика. 12.1. Елементи на дипломатическите документи (Адрес, Дата и място, Обръщение, Начални комплименти, Текст на документа, Заключителни комплименти, Подпис и печат). 12.2. Особености при основни видове дипломатическа кореспонденция: Вербална нота, Лична нота, Частно писмо с полуофициален характер, Акредитивни писма, Non paper, Паметна записка, Меморандум, Комюнике, Конвенция, Протокол, Договор.
 13. Език и стил на деловата кореспонденция. Понятие за стил. Официално-делови стил и негови подстилове.
 14. Финансови документи. /Незабавно инкасо, акредитив, банков превод, чек./
 15. Симултантна игра.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Апостолова Г. Убеждаващата комуникация. С., 1999.

Апостолова Г. и др. Теория и практиката на писмената и устната комуникация. Благоевград, 1997.

Боева Б. Бизнес комуникации и делови преговори. С., 1996.

Борисова Л., Ведър Й. Писмени и устни комуникации. Ботевград, 2008.

Ведър Й. Реторика и ораторско изкуство. С., 2000, 2007.

Винокур Т. Говорящий и слушающий: варианты речевого поведения. М., 1993.

Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. М., 1999.

http://www.sounedelino.com/docs/Biznes%20korespondenziq1.pdf

Adair, John, The effective Communicator, UK, London, 1988

Brieger N., Developing Business Contacts, 1993

King, F. W., Anncree, D., English Business Letters, Longman, 1990

Murphy H., Hildebrandt H., Effective Business Communications, Mc Crow – Hill Book Company,

USA, 1991

Shelton N, Bisiness Communication for the Microcomputer, Cincinnati, 1989

Smith Pat, Pitman Office Handbook, 1988

Thill, John, V., Business Communication Today, New York, 1989

Thill, John, V., Excellence in Business Communication, New York, 1991

Westgate, Douglas S., Office Procedures 2000, Toronto, 1977