MUSB042 Проект:"Програма музика"- ІІ част

Анотация:

Курсът се състои от 120 часа разпределени в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от минор програма „Музика“.

В тази втора част работата на студентите е насочена към осъществяване на проект съобразно тяхната основна специалност.

Курсът има за цел да развие и задълбочи познанията на студентите в областта на музикалните изкуства.

Основните направления на курса са практически.

Основната насоченост на курса е към изграждането на цялостно музикално (специализирано) практическо поведение и опитност.Курсът, независимо, че е извънаудиторен е част от основната насоченост на програмата в тясната специализация на студента. Той довършва неговата подготовка и е съобразен с основния му курс по музициране.

Четирите части на курса "Проект: "Програма музика" имат тежестта на дипломен проект и дават тясната специалност на всеки обучаващ се студент в минорната програма.Необходимо е задачите в курса да са съобразени с тясната специалност на студента, както и с неговите знания и умения до момента на включването му в програмата на курса. Курсът се прави под тясното ръковоство на преподавател от програмата, който пък от своя страна винаги се консултира с преподавателя по специален предмет – пеене, инструмент или танц.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
преп. Симеон Симеонов  

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите студенти в курса:

1) знаят:

• основни практически и теоретични понятия и имат познания по специалността, които допълват другите им познания в програмата.

• как да се справят в реален контекст и да разработват музикално-сценичен проект или собствена реализация.

2) могат:

• да реализират практически дейности по специалността и в музикалните изкуства въобще.

• да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.

• да организират практически събития в областта на музикалните и танцови изкуства.
Предварителни изисквания:
Проектите да бъдат съобразени със специалността на студента и с предишните фази на обучението му.

Желание за участие в проекти в програмата, за активност през целия текущ семестър.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Представят се задачите по курса Поставят се времеви параметри на курса Дискусия
  2. Преглед на свършеното до момента Дискусия по възникнали проблеми
  3. Представяне на извършените дейности Презентазия на успеваемостта Дискусия и анализ

Литература по темите:

Литература по курса се предлага в зависимост от специалността на студента и проектът, който трябва да се реализира в текущия семестър.

Средства за оценяване:

Практическа задача 50%

Активност по време на подготовката на проекта и посещаемост на репетициите 50%