MUSB019 Музика и танц в българските фолклорни изкуства

Анотация:

• Курсът е насочен към студентите, които имат желание да научат повече за музиката и танца в българския фолклор. Той е едно естетсвено продължение на курса по Структура и развитие на българските фолклорни изкуства.

• Тук вниманието ще е насочено към харакатеристиката на музикално-фолклорните области на страната.

• Повреме на обучението си студентите ще могат да се докоснат до голямото разнообразие на музика, танц, инструменти, костюми, които оформят пъстрата картина на музкалния и танцови фолклор в България.

• Ще се запознаят с едни от изтъкнатите изпълнители, носители на традициите в съответните области.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са фолклорните области в България.

• Какви са основните отличителни черти и харакатеристики на всяка една от изучаваните области.

• Кои са традиционните костюми и инструменти, кото се срещат в тях.

• Кои са основните тактови размери и най-популярните танцов образци.

• Ще познават работата на професионалните ансамбли.

• Придобиват познания относно използването на изучавния материал в работата си като хореографи.

2) могат:

• Да различават музикалните характеристики на отделните области.

• Разграничават танцовия фолклор на всяка една област

• Могатда различават инструментите, костюмите, които са характерни за всяка една област.

• Различават изпълненията на едни от най-популярните изпълнители.

• Могат да използват получените знания в своята работа и последващо обучение..


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Музикално-танцови фолклорни области в България. Традиционни български костюми. Характеристика. Символика на българския традицонен костюм.
 2. Северняшка фолклорна област – граници, костюми, инструменти.
 3. Северняшка фолклорна област – музика и танц
 4. Известни изпълнители, самодейно и професионално изкуство.
 5. Добруджанска фолклорна област - граници, костюми, инструменти.
 6. Добруджанска фолклорна област – музика и танц. Известни изпълнители, самодейно и професионално изкуство.
 7. Текущ контрол
 8. Тракийска фолклорна област– граници, костюми, инструменти.
 9. Тракийска фолклорна област– музика и танц
 10. Известни изпълнители, самодейно и професионално изкуство.
 11. Родопска фолклорна област
 12. Пиринска фолклорна област– граници, костюми, инструменти.
 13. Пиринска фолклорна област– музика и танц. Известни изпълнители, самодейно и професионално изкуство.
 14. Текущ контрол
 15. Шопска фолклорна област– граници, костюми, инструменти.
 16. Шопска фолклорна област– музика и танц. Известни изпълнители, самодейно и професионално изкуство.

Литература по темите:

• Абрашев, Г. Въпроси на хореографската теория, Наука и изкуство, С., 1989.

• Абрашев, Г. Тематична и сюжетна форма на танца // Художествена самодейност, 1957, №5

• Абрашев, Г. Композиция и форма на танца, С. 2001

• Вакарелски, Хр. Етнография на България, С. 1974

• Велева, М. Разнообразие на българските народни носии, С. 1969, В: Танцова самодейност, бр. 11/12

• Въгларов, С. Български народни хора, Медицина и визкултура. С., 1967.

• Григоров, Б. Кратка история на българската фолклорна хореография, С. 2008

• Дженев, К. Кинетография, Наука и изкуство. С. 1979.

• Дженев, К., К. Харалампиев. Теория за строежа на движенията в българската народна хореография, Наука и изкуство, С., 1965

• Дженев, К., К. Харалампиев. Универсален танцопис, Наука и изкуство. С., 1971

• Дженев, К. Репертоар, фолклор, творчество // Художествена самодейност, 1980, №7

• Джуджев, С. Българска народна хореография, издателство на МНП, С., 1945.

• Джуджев, Ст. Българска народна музика, С. 1970

• Дикова, М. Стил и характер на българските народни танци, С. 1955

• Донков, И. Народни хора от Великотърновския край, В. Търново, 1999

• Кацаров, Р. Български танцов фолклор, Просвета, С., 1955.

• Кутева, М. Народните игри и обичаи на сцената // Художествена самодейност, 1980, №10

• Илиева, А. Жанр и форма на добруджанския танцов фолклор, С. 1976

• Илиева, А. Българският народен танц.// Художествена самодейност, 1982, №11

• Илиева, А. Сериозни игри.// Художествена самодейност, 1985, №8

• Илиева, А. Българският танцов фолклор в постановките на държавните ансамбли за народни песни и танци.// Български фолклор, 1987, №3

• Илиева, А. За някои танцови архетипи в моминската пролетна обредност. В: Проблеми на българския фолклор. Т.8: С., 1991

• Илиева, А. Теория и анализ на фолклорния танц: принципи на формообразуването в българския танцов фолклор. С., 2007

• Кацарова, Р. Български танцов фолклор, С. 1955

• Кацарова, Р. Хора и игри от с. Хлевене, Ловешко, БАН., С. 1956

• Кацарова, Р. Хора и игри от Североападна България, С. 1956

• Петров, Кр. Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България, Народна просвета, С., 1986.

• Петров, Кр. Български народна хореография от Североизточна България - Добруджа, Просвета, С., 1993.

• Петров, Кр. Български народни танци от Средна Западна България, В. 2004

• Петров, Кр. Български народни танци от Югозападна България – Пирин, В. 2008

• Стуколкина, Н. Четыре экзерсиса, Всероссийское театралное общество. М., 1972 г.

• Списание “Танцов фолклор”.

• Торнев, П. Историческо развитие и същност на танца, С., 1967, В: „танцово изкуство”, бр. 4

• Харалампиев, К. Сценично поставяне на народните танци // Художествена самодейност, 1981, №9

• Шулеков, Н. Танц и сцена. За хореографското претворяване на сценичното пространство // Художествена самодейност, 1982, №5

• Щърбанова, А. Тяло и танц // Български фолклор, 1995, № 4

• Щърбанова, А, Антропология на танца // Български фолклор, 1994, №2

• Янакиев, Йо. Български танцов екзерсис, УИ “Неофит Рилски”. Б., 2000.

Средства за оценяване:

По време на своето обучение студентите ще имат два теста за оценка на техните текущи познания.