MUSB953 Практика - Работно ателие - ІІ част

Анотация:

Курсът има за цел да развие и задълбочи познанията на студентите в областта на музикалните и музикално-сценичните изкуства, да активизира тяхната предприемчивост. Работата на студентите е насочена към практическата реализация в артистични изяви организирани от програмата или департамента като концерти, музикално ателие, участие в проекти в представянето на творческия резултат от обучението им в предишните семестри.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Как сами да се справят и да разработват музикално-сценичен проект или собствена реализация.

2) могат:

•Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.


Предварителни изисквания:
Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на изграждането на проекта.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Участие във формациите на НБУ.
  2. Участие в концерти от името на НБУ.
  3. Организиране на концерти от името на НБУ.

Литература по темите:

Съставя се всеки семестър, индивидуално, спрямо интересите и възможностите на конкретния студент.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 60 %