ACTR720 Пластика на тялото.Пантомима.Фехтовка.

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА: Телесният апарат на актьора е неговото изразно средство,чрез което той може да направи своя вътрешен,невидим творчески живот видим

Курсът помага да се случи тази видимост чрез общофизически упражнения и специални екзерсиси, които водят до познание за собственото тяло и за темпо-ритъм на физическото действие, развиват чувството за баланс и равновесие и усета за партньорство; изучават се и основни техники на пантомимата, сценичния бой и фехтовката.

Целта на курса е да доведе тялото на актьора до степен на сценически изразително „говорящо“ тяло, което включва:

-разкриване и развиване на собствените положителни телесни заложби, очистени от „баластта“ на излишните движения

-органично сливане на „чувството за форма“ с „чувството за правда“

-овладяване принципите на правдоподобност и безопасност в сценичния бой и фехтовката.

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

 Иван Недялков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:-силните и слабите страни на своето тяло като изразно средство

-не всяко мълчаливо действие е пантомима

-разликата между живот и театър при използването на бой и фехтовка

2) могат:-да постигнат чистота на формата и изразителност на ракурса на тялото

-търпеливо да удържат изработената физическа форма

-да преценят художествeно-творческата мярка при реализацията на сценичния бой и фехтовката
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: не е задължителноФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна: И.Е.Кох, „Основи на сценическото движение“, 1974г.

Хр.Руков и Юлий Абаджиев, „Основи на сценическия бой“, 1983г.

Дим. Янбастиев,“15урока-условност и безусловност в сценичния бой“, 2009г.

Таисия Янбастиева,“Пластическата изразителност на актьора“, 2009г.

Васил Инджев,“Изкуството на пантомимата“, 1977г.

Ал. Илиев,“Обща теория и практика на пантомимата“, 1998г

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ФИНАЛЕН ИЗПИТ