SOCB636 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- ІІ част

Анотация:

Курсът има за цел да формира у студента умение за извършване на самостоятелно социологическо изследване. Втората част е съсредоточена върху задълбочаване на познанията и уменията на студента за прилагане на качествени методи на социологическото изследване (включително чрез теренна работа), както и да го запознае с основните социологически понятия и методи за институционален анализ (социология на правото) и за анализ на съвременните глобални общества на знанието (социология на образованието).

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Мартин Канушев  д-р
гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

а) познават и използват основните качествени методи за социологическо изследване;

б)познават основни парадигми и понятия за анализ на обществените кодификации (правни, институционални и др.).

2) могат:

а) могат да прилагат качествени методи при извършване на теренна работа;

б) могат да анализират основни типове обществени кодификации в съвременните общества.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Вебер, Макс. 1992. Социология на господството. Социология на религията. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".

Дюркем, Емил. 2002. За разделението на обществения труд. София: Издателство "СОНМ".

Фуко, Мишел. 1998. Надзор и наказание. Раждането на затвора. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".

Dey Ian. 1993. Qualitative Data Analysis / A user friendly guide for social scientists, London/New York , Routledge.

Denzin, N., Lincoln, Iv. - Handbook of qualitative research, Sage Publications, 2000.

Средства за оценяване:

1. Писмени задачи - 50%

2. Презентация - 50%