POLB606 Проект

Анотация:

В този извънаудиторен проект студентите от майнер програма „Политически науки” разработват самостоятелна курсова работа по предварително зададени теми и правят публична защита на текста.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Иван Начев  д-р
гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р
гл. ас. Живко Минков  д-р
гл. ас. Георги Проданов  д-р
гл. ас. Ирена Тодорова  д-р
доц. Евелина Стайкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Този извънаудиторен проект е свързан със самостоятелни изследвания на студентите на важни и актуални проблеми в съвременната международна политика. Те трябва да бъдат организирани като Експертен доклад (Policy Paper).
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

o Амброуз, Ст., Стремеж към глобализъм. Американската външна политика от 1938 до началото на 90-те години, С., 1995.

o Воцелка, К., История на Австрия. Култура, общество, политика, София, 2008

o Глени, М., Балканите 1804-1999, Национализъм, войни и Великите сили, София, 2004.

o Кастелан, Ж., История на Балканите ХІV-ХХ век, Пловдив, 2002.

o Кенеди, П., Възход и падение на Великите сили, т. І и ІІ, София, 1997

o Кенеди, П., Стратегия и дипломация 1870-1945, София,1998

o Кисинджър, Х., Години на промяна, С., 2000.

o Кисинджър, Х., Дипломацията, С., 1997.

o Кисинджър, Х., Политиката, С., 2002.

o Мирчева, Хр., Близък Изток – интереси, амбиции, конфликти /1948-1988/, С., 1998.

o Мирчева, Хр., Глобалната конфронтация в глобалната политика /История на международните отношения 1945-1995/, С., 1999.

o Мирчева, Хр., Съвременна история, С., 1999.

o Най, Дж., Международните конфликти. Теория и история, София, 1998

o Пантев, Ан., Хр. Глушков, Р. Мишев, История на новото време, Велико Търново, 1998

o Примаков, Ев., Години в голямата политика, С., 2000.

o Ротермунд, Х., А. Делисен, Фр. Жипулу, К. Маркович, Н. Тхе Ан, История на Южна и Източна Азия през ХІХ и ХХ век. Индия, Китай, Корея, Югоизточна Азия, Япония, София, 2003

o Тушар, П., Век на крайности, С., 2005

o Хинкова, С., Дипломация и политика в международните системи “Метерних” и “Реолполитик”, Издателство на НБУ, С., 2012

o Хинкова, С., Формирането на Двуполюсния свят, Издателство на НБУ, 2016

o Шулце, Х., Държава и нация в европейската история, София, 2002

Основна литература на латиница

o Betts, R., Tricorleur: The French Colonial Empire, London, 1978

o Bridge, F., R. Bullen, The Great Powers and the European State System 1815-1914, London, New York, 1980

o Butler, F., Regionalism and Integration, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

o Carruthers, S., International History 1900-1945, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

o Crockatt, R., The End of the Cold War, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

o Joll, J. (ed.) Britain and Europe. Pitt to Churchill. 1793-1940. London, 1961

o Scott, L., International History 1945-1990, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

o Taylor, A., The Trouble Makers, Dissent over Foreign Policy, 1782-1939, London, 1957

o Taylor, P., The United Nations and International Organization, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

o Temperley, H., British Secret Diplomacy from Canning to Grey, The Cambridge Historical Journal, VI, 1938, N1.

Средства за оценяване:

самостоятелно разработени теми и защита на текста