COMB699  Проект: "Стратегия за развитие на имиджа"

Анотация:

Целта на курса е да се анализира европейския и международен опит по формулиране на стратегии за изграждане на имидж. Да се покаже как компонентите на информационното общество рефлектират върху комуникационното поведение на институциите и техните лидери. Изучаване и сравнителен анализ на модерните медии и институции по формулиране и реализиране на стратегии при формиране на имидж. Анализът и публикациите се извършват чрез системата за е-обучение на НБУ.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните комуникационни подходи за формиране на имидж.

Тенденциите за усъвършенстване на съвременните стратегии.

2) могат:

Да анализират стратегиите за формиране на имидж с използване на Интернет технологии.

Да разработват самостоятелно и представят проекти, свързани със стратегии за развитие на имидж .


Предварителни изисквания:
Базисни познания по комуникации; да имат компютърна и Интернет грамотност; да познават основните модели за изследване на медийни ситуации; да умеят да използват теоретичните си знания в практиката, да работят със системата moodle

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Интерактивни комуникации–стратегии и знание, НБУ, научен електронен архив,2011г.

2.Стратегически комуникации и управление на знанието, е-книга, изд. НБУ, 2009 г.

3.Стратегически комуникационен мениджмънт, изд. Сиела, 2005 г.

Средства за оценяване: