MUSB006PS Поп и джаз пеене

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през Пролетния семестър на академичната учебна година и е предназначен за студенти от ФБО, които изучават актьорско майсторство. Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като групов курс.

Насочеността на курса е към теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение по пеене, запознаване с основните изисквания на вокалната техника: певческа стойка, певческо дишане, артикулация, звукоизвличане, метроритмичния усет, изграждане на изпълнителски умения, сценично поведение и стремеж към усъвършенстване.

Курсът по пеене поощрява индивидуалното развитие и творческо разгръщане на младите артисти.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

гл. ас. Илиян Парасков  д-р
почетен професор Етиен Леви  д-р
преп. Камелия Тодорова  
гл. ас. Нели Маринкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В края на обучението си студентите са придобили умения за овладяване механизмите на звукоизвличане, да използват регистрите на гласа си, да интонират прецизно, да изпълняват музикални щрихи, да контролират вокалната си динамика и да изпълняват песни (театрални, филмови, мюзикълни) с базисна трудност. Познават и могат да обяснят понятията: говорен и певчески глас, вокален регистър, вокален резонатор, музикален щрих (легато, стакато), динамика.
Предварителни изисквания:
Началните умения, с които студентът е приет в програмата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Задаване на индивидуални цели в рамките на семестъра
  2. Подбор на концертен материал (театрална, филмова музика)
  3. Вокални упражнения с фокус върху прецизиране на интонацията и подготовка на зададения репертоар
  4. Вокални упражнения с фокус върху прецизиране на интонацията и подготовка на зададения репертоар
  5. Вокални упражнения с фокус върху прецизиране на интонацията и подготовка на зададения репертоар
  6. Вокални упражнения с фокус върху прецизиране на интонацията и подготовка на зададения репертоар
  7. Вокални упражнения с фокус върху прецизиране на интонацията и подготовка на зададения репертоар
  8. Колвиум
  9. Репетиция за концерт
  10. Концерт-изпит

Литература по темите:

Нотният материал, аудио и видео носителите съответстват на заложената стилова последователност, както и на индивидуалността и нивото на студента.