MUSB018 Музиката през XVIII и началото на XIX век

Анотация:

• Курсът проследява развитието на музикалната история и дава на студентите многостранна подготовка по проблемите на музикалното развитие, на тенденциите в световната музикална култура.

• Овладяването на знания, умения и навици в тази област дават на обучаваните широко поле за прилагане на усвоената от тях информация в зависимост от насочеността им: 1) в много практически области на музикалното изкуство – музикознание, композиция, музикална критика, преподаване и др.; 2) като по-обща представа за музиката и създадената музикална литература, за нейното разбиране.

• Целта на обучението е да се направи исторически обзор и анализ на епохите, събитията и творците, на музикалната литература от средата и втората половина на ХІХ век.

• Курсът цели да насочи студентите и към активно разбиране на музиката чрез слушане и анализ на различни музикални творби. Съвременният музикално-научен и общокултурен мироглед изисква базирането и съчетаването в дисциплината на основни понятия от областта на както на музикалната теория, музикалния анализ, хармония, полифония, оркестрация, музикалната естетика и др., така и на сферата на изкуството и хуманитаристиката въобще.

• Курсът изисква активност от страна на студентите и предполагат самостоятелна работа по темата и участие в дебат по време на семинарите, които в тематичния план са означени със знак ©.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• епохи и особености в историческото развитие на музикалното изкуство в контекста на общокултурното развитие и по-конкретно Романтизъм, национални музикални школи

• основни стилови и жанрови направления

• автори, основни творби

• основна музикална терминология, свързана с разглежданата проблематика

• анализ на музикални творби, осъществен чрез слушане на музика и разглеждане на нотни текстове

• да слушат активно и с професионално-аналитично отношение музика

• основни критерии за подбор на ползваната литература по музикална история от печатни и други източници.

2) могат:

• да формулират основни характеристики на музикалното изкуство през втората половина на ХІХ век и на предходните епохи

• да формулират основните стилови и жанрови направления

• да характеризират музикални школи и автори

• да характеризират и анализират основни музикални творби чрез усвоен музикално-терминологичен апарат

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици по отношение на професионално-аналитичния подбор на съществуващата литература по музикална история

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици, постигайки активно и професионално-аналитично слушане на музика


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ за студентите:

• Да имат основни познания по музикална история от Древността до началото на ХIХ век.

• Да имат основни музикалнотеоретични и музикалнотерминологични познания.

• Курсът може да бъде посещаван и от студенти немузиканти с интереси в областта на музикалната история.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Операта през втората половина на ХVIII в. Опера "buffa" в Италия. Комичната опера във Франция. Австрийски и немски зингшпил. Оперната реформа на Глук
 2. Инструменталната музика през втората половина на ХVIII в.
 3. Формиране на симфонията. Манхаймска школа
 4. Класицизъм. Виенска класическа школа. Принципи на сонатно-симфоничния цикъл. Йозеф Хайдн - симфонични и камерни творби, ораториално творчество
 5. Геният на В. А. Моцарт. Моцарт и барокът. Моцарт - реформатор в музиката на 18-и век
 6. В. А. Моцарт и симфонизма на 18-и век. Инструментални жанрове
 7. В. А. Моцарт и оперната реформа на 18-и век, особености на музикалната драматургия
 8. Лудвиг ван Бетовен - творческа еволюция, художествена концепция. Типове симфонична драматургия. Инструментално и камерно творчество
 9. Лудвиг ван Бетовен – творческа еволюция, художествена концепция. Типове симфонична драматургия
 10. Лудвиг ван Бетовен – инструментално и камерно творчество
 11. Бетовен и романтизмът. Романтизъм в западноевропейската култура. Естетическа концепция на романтизма
 12. Франц Шуберт – откритията на музикалния романтизъм. Песента и вокалния цикъл. Романтичната симфония. Камерна и клавирна музика
 13. Карл Мария фон Вебер – развитие на немската романтичната опера
 14. Феликс Менделсон-Бартолди. Симфонично и камерно творчество
 15. Събеседване-обобщение

Литература по темите:

Белтрандо-Патие, М.-К.: История на музиката, част 1, София, Музика, 1997

Белтрандо-Патие, М.-К.: История на музиката, част 2, София, Музика, 1999

Брашованов, С.: История на музиката, София, Издателство „Българска книга”, 1946

Илюстрована енциклопедия на музикалните инструменти от всички епохи и региони на света, текст Б. Абрашев и Вл. Гаджев, илюстрации Ант. Радевски, София, Кибеа, 2000

Моцарт, В.: Практически елементи на генералбаса, анотиран превод Я. Конов, София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 1999

Конов, Я.: За полифоничността (книга за студентите от НБУ), София, 2010

Крачева, Лилия. Музиката през вековете. Творци и творби. Част І. С., Марс, 2006

Крачева, Лилия. Музиката през вековете. Творци и творби. Част втора. С., Марс, 2010

Лазаров, Ст.: История на нотното писмо, София, Наука и изкуство, 1965

Манолов, З., Дим. Христов: Полифония, София, Музика, 1964, 2/1977, 3/1992

Михелс, У.: Атлас Музика (в 2 тома), превод П. Куюмджиева, Пловдив, Летера, 2000

Музикален терминологичен речник, съст. Св. Четриков, София, Наука и изкуство, 1969

Хаджиев, П.: Елементарна теория на музиката, София, Музика, 1990

Конов, Я., автор и съставител, различни текстове: yavorkonov.alle.bg

Classical music, General Editor John Burrows, DK Eyewitness Companions, Dorling Kindersley Limited, 80 Strand, London WC2R ORL Penguin Group, 2005

Fawkes, Richard: History of Classical Music, Robert Powell (Narrator), Naxos Audio Books, Audio CD, 2006

Goodall, Howard: Story of Music, BBC2, 2013, https://youtu.be/I0Y6NPahlDE?si=TCRNFFC_nIggtmiy

Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 1, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1977

Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik. Tafeln und Texte, Band 2, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1985

The Oxford Dictionary of Music (http://www.oxfordmusiconline.com/public/)

Освен това: текстови, графични, аудио-, видео- и други файлове, качени в Мудъл, налични в Интернет или в собствения ми електронен архив.

Средства за оценяване:

Принципно, оценяването се осреднява, обаче събеседването може да е решаващо.