MUSB007 Музикални елементи и солфеж (интониране)

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

А. Теория на музикалните елементи

Теория на музикалните елементи (ТМЕ) е основен теоретикопрактически курс, който дава знания и умения за установените в резултат на многовековна практика закономерности и средства на музикалната изразност като тонове, интервали, ладове, тоналности, акорди, ритъм, темпо, динамика, съвременното нотно писмо и т.н.

Учебната дисциплина представлява неделимо единство на теоретични знания, практически умения и навици. Тъй като овладяването на музикалноизразните елементи предполага продължителна музикалнослухова работа, обучението по теория на музикалните елементи се води паралелно с дисциплината солфеж.

Общият курс на учебната дисциплина Теория на музикалните елементи се провежда в четири семестъра в четири части, чиито условни наименования: нотно-четивна техника, интониране, ритмика и метрика и слухов анализ само акцентират основни моменти от методиката на преподаване. Обучението на студентите се провежда на групи, разпределени съобразно изучаваната от тях специалност и предварителна подготовкa.

Оценяването е многокомпонентно, текущо и семестриално (след II и IV семестър). Изпитът представлява писмен тест, който съдържа практически задачи, както и отговори на теоретични въпроси. Прилагат се принципите на тестовото изпитване и формати според стандартите на НБУ.

Цели на курса

Основна цел на курса по теория на музикалните елементи е изграждането на солидна база от теоретични знания, практически умения и навици за възприемане, осмисляне и възпроизвеждане на музика.

Предвид теоретикопрактическия характер на дисциплината, учебният процес протича в няколко направления: наблюдение на музикалните явления, теоретично изложение на учебния материал и практическо овладяване. Всеки елемент от учебния процес се илюстрира и чрез наблюдение на примери от музикалната литература, четене на нотен текст, интониране, метроритмичен анализ и т.н.

Курсът по теория на музикалните елементи представлява основен момент в професионалната подготовка и изпълнителска практика на младия музикант и необходима предпоставка за изучаването на другите музикалнотеоретични дисциплини от бакалавърската програма “Музика” като хармония, полифония, музикален анализ, фолклор, инструментознание и др.

Б. Солфеж

Солфежът е основна практическа дисциплина, посветена на развитието на музикалния слух , важна предпоставка за успешната професионална реализция на студентите.

Съдържанието на дисциплината солфеж е насочено към натрупване на музикалнослухови представи и усъвършенстване на музикалномисловните процеси в съзнанието на младия музикант.

Структурата на дисциплината солфеж съдържа интонационни упражнения, слухов анализ, музикална диктовка, солфежиране.

Курсът се състои от четири части, чиито условни наименования: нотно-четивна техника, интониране, ритмика и метрика, интониране акцентират основни моменти от методиката на преподаване на учебната дисциплина. Обучението на студентите се провежда на групи, разпределени съобразно изучаваната от тях специалност и предварителна подготовка.

Оценяването в курса е многокомпонентно, текущо и семестриално (след II и IV семестър). Изпитът съдържа, устни практически задачи, записване на музикални диктовки и солфежиране.

Цели на курса:

Основна цел на курса по солфеж е да развива музикалните способности на студентите, да формира категориите музикален слух: мелодически, хармоничен, полифоничен, тембров; метроритмичното чувство и вътрешния слух, да разшири обема на музикалната памет, да усъвършенства нотночетивната техника, да създаде критерии за точна интонация.

Развитието на музикалните способности се осъществява на основата на натрупаните музикалнослухови представи от различни стилове и жанрове.

Развитието на музикалния слух е продължителна и трудна задача, която изисква строга последователност и система в натрупването на уменията и навиците. Спецификата на дисциплината налага обучението по солфеж да се води паралелно с курса по теория на музикалните елементи.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно завършен MUSB 002 теория на музикалните елементи (нотно-четивна техника) и MUSB 007 теория на музикалните елементи (интониране).

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• квинтов и квартов кръг на мажорните и минорни тоналности, едноименни , енхармонични, сродни тоналности, тоналности до 12 знака;

• нотиране на виолинов, басов, алтов и теноров ключ;

• интервали - прости и сложни (съставни);

• тризвучия – мажорни, минорни, умалени и увеличени;

• видове септакорди, доминантов септакорд

• скали (звукореди) в попмузиката и джаза

• транспозиция. секвенция.

2) могат:

:

• да изразяват добре, в структуриран вид, устно и в писмена форма знанията и идеите си.

• да владеят разнообразни транспозиционни техники

• да анализират, отгатват, строят и интонират прости и сложни интервали

• да анализират, отгатват, строят и интонират мажорни, минолни, умалени и увеличени тризвучия

• да анализират, отгатват, строят и интонират видовете септакорди, доминантовия сентакорди разрешенията му

• да анализират, отгатват и интонират звукореди от попмузиката и джаза

• да анализират двугласни и тригласни последования;

• да записват едногласни , двугласни и тригласни диктовки

• да солфежират в изучените тоналности, размери и ритмика.

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

(уеб-базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

• мултимедия

• CD

• Звучаща клавиатура

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

• Български

• Гръцки

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1.

01.10.2013 Квинтов и квартов кръг на тоналностите. Едноименни, ен-хармонични,сродни тоналности.

Ла мажор и Ми бемол мажор – диатоника–интонационни упражнения, солфежиране, едно-гласна диктовка.

Неравноделен размер 5/8

Лекция

Упражнение 2 ч.

2.

08.10.2013 Ла мажор и Ми бемол мажор – хроматика – интонационни упражнения, солфежиране, едно- гласна диктовка.

Неравноделен размер 7/8

Лекция

Упражнение 2 ч.

3.

15.10.2013 Прости интервали. Интервалови упражнения.

Двугласна диктовка на виолинов ключ.

Практическо овладяване на алтов и теноров ключ.

Солфежиране a prima vista

Упражнение 2 ч.

4.

22.10.2013 Умалени и увеличени 5, 6, 6/4 строеж,построяване, определяне.

Главни тризвучия.

Каденцов квартсекстакорд

Лекция 2 ч.

5.

29.10.2013 Упражнение

Упражнение 2 ч.

6.

05.11.2013 Контролен тест - текущо оценяване.

Упражнение 2 ч.

7.

12.11.2013 Сложни (съставни) интервали – мелодични и хармонични. Характерни интервали в мажор и монор. Хроматични и енхармо- нични интервали.

Лекция 2 ч.

8.

19.11.2013

Главни тризвучия, каденцов квартсекстакорд в мажор и минор – слухов анализ

Доминантов септакорд

Лекция 2ч.

9.

26.11.2013 Упражнение - писмени и устни

Упражнение 2 ч.

10.

03.12.2013 Контролен тест – текущо оценяване Упражнение 2 ч.

11.

10.12.2013 До минор и Фа диез минор – диатоника и хроматика – интонационни упражнения, едногласна диктовка.

Неравноделен размер 9/8.

Скали (звукореди) в попмузи- ката и джаза.

Солфежиране a prima vista

Лекция 2 ч.

12.

17.12.2013 Транспозиция. Начини на траспониране. Секвенция.

Практически упражнения - писмени, устни, слухов анализ

Записване на двугласни и тригласни последования.

Солфежиране a prima vista.

Лекция

Упражнение

2 ч.

13.

07.01.2014 Упражнение. Обобщителни задачи. Упражнение

2 ч.

14.

14.01.2014 Обобщителни тестове.

Комбинирано оценязане Упражнение

2 ч.

15.

21.01.2014 Финален тест

Комбинирано оценяване Упражнение 2 ч.

Забележка: Различните компоненти от структурата на курса се комбинират в съответствие с конкретните методически задачи за всеки отделен учебен час. Всяка тема от учебната програма се застъпва последователно през целия семестър. Във всеки час се работи за усъвършенстването на мелодическия и хармоничен слух, за метро-ритмичното чувство, за развитие на вътрешния слух и музикалната памет.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• П. Хаджиев – Елементарна теория на музиката, “Музика”, София 1978

• Р. Дюлгерова - Пръвчева – Теория на музикалните елементи – Тестови въпроси и задачи и Тестове. + CD с музикални примери към слуховите задачи на тестовете, НБУ, София 2007.

• Ив.Пеев,Здр.Манолов, А.Диамандиев - Начални солфежи V част.

• Ив.Пеев – Систематичен курс по солфеж

• Ц.Колев, П.Цонкова – Сборник начални солфежи

• К.Попдимитров – Солфежи из творчеството на романтиците

• Р. Дюлгерова – Пръвчева - Солфеж. Музикални обучителни практики София 2011

• Р. Дюлгерова – Пръвчева, А.Георгиева – Курс по солфеж и теория на музиката – част трета, София 2013

прочети още
Музика

Преподавател(и):

 Павлина Величкова  д-р
проф. Георги Арнаудов  д-р
доц. Росица Бечева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

А.Теория на музикалните елементи

1. Компетенции (знания, умения и нагласи), които усвояват в резултат на курса.

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят:

• квинтов и квартов кръг на мажорните и минорни тоналности, едноименни , енхармонични, сродни тоналности, тоналности до 12 знака;

• нотиране на виолинов, басов, алтов и теноров ключ;

• интервали - прости и сложни (съставни);

• тризвучия – мажорни, минорни, умалени и увеличени;

• видове септакорди, доминантов септакорд

• скали (звукореди) в попмузиката и джаза

• транспозиция. секвенция.

Могат :

• да изразяват добре, в структуриран вид, устно и в писмена форма знанията и идеите си.

• да владеят разнообразни транспозиционни техники

• да анализират, отгатват, строят и интонират прости и сложни интервали

• да анализират, отгатват, строят и интонират мажорни, минорни, умалени и увеличени тризвучия

• да анализират, отгатват, строят и интонират видовете септакорди, доминантовия сентакорди разрешенията му

• да анализират, отгатват и интонират звукореди от попмузиката и джаза

I. Теоретични знания.

II. Практически умения:

• тоналности до 12 знака – мажорни и минорни – паралелни,едноименни, енхармонични

• нотиране на алтов и теноров ключ

• сложни (съставни) интервали

• хроматични, енхармонични интервали

• умалени и увеличени тризвучия;

• видове септакорди, доминантов септакорд

• транспониране на едногласни и двугласни примери.

Б. Солфеж

1. Компетенции /знания, умения и нагласи/, които усвояват в резултат на курса.

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят:

• мажорни и минорни тоналности с 3 знака

• сложни /съставни /интервали умалени и увеличени тризвучия;

• каденцов квартсекстакорд

• доминантов септакорд;

• неравноделни размери 5/8, 7/8, 8/8, 9/8.

Могат:

• да записват едногласни , двугласни и тригласни диктовки

• да анализират двугласни и тригласни последования;

• да солфежират в изучените тоналности, размери и ритмика.

Очаквани резултати и изисквания в края на семестъра:

I. Писмен:

• Едногласна диктовка на виолинов и басов ключ в тоналности до 3 знака вкл. – мажор и минор – диатоника и хроматика.

• Двугласна диктовка на виолинов ключ в тоналности до 2 знака вкл. – мажор и минор.

• Каденца с главни тризвучия , каденцов квартсекстакорд и доминантов септакорд в тоналности до 2 знака вкл. – мажор и минор.

II. Устен:

Солфежиране в тоналности до 3 знака вкл.(/мажор и минор) - диатоника и хроматика

• Слухов анализ на двуглас и триглас.

• Солфежиране a prima vista.


Предварителни изисквания:
Усвоени теоретически и практически нивата, залегнали в курсове:

MUS B 002

Музикални елементи и солфеж (нотно-четивна техника)

MUS B 007

Музикални елементи и солфеж (интониране)



Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Нотни стойности и тонови трайности. Характерни интервали при двуглас.
 2. 2. Ритъм и специфични ритмични фигури. Синкоп - същност и изпълнителска специфика. Прости и сложни размери, равноделни и неравноделни
 3. 3. Първи нотопис, Двуглас и басов ключ
 4. 4. Построяване на интервалите - матрици и стъпки
 5. 5. Определяне на интервалите. Обръщение на интервалите
 6. 6. Начини за удължаване на нотната стойност - точки, легатури, корони
 7. 7. Неправилно деление. Триолата като форма на неправилно деление
 8. 8. Консонанс и дисонанс - понятията през вековете и съвременното разбиране. Ритмични фигури със синкоп и триоли.
 9. 9. Квартов и квинтов кръг
 10. 10. Тоналността като йерархична система. Паралелни, едноименни, енхармонични, сродни тоналности
 11. 11. И още за нотописа. Стари ключове.
 12. 12. Транспониране и видове транспониране
 13. 13. Тризвучия според класическата теория
 14. 14. Човешкият слух, тембри. Представа за полифония.
 15. 15. Финално текущо оценяване: Курсови работи за Неравноделни размери, Финален тест за Пролетен семестър

Литература по темите:

П. Хаджиев – Елементарна теория на музиката “Музика” София

Р.Дюлгерова-Пръвчева – Теория на музикалните елементи – Тестови въпроси и задачи I ч. и Тестове II ч. + CD музикални примери към слуховите задачи на тестовете, НБУ, София 2007.

Р.Дюлгерова-Пръвчева, А.Попова-Георгиева " Курс по солфеж и теория на музиката" и солфеж част трета, София 2013

Р.Дюлгерова-Пръвчева "Солфеж.Музикални обучителни практики", София 2012

Ив.Пеев,Здр.Манолов, А.Диамандиев – Начални солфежи V част.

Ив.Пеев – Солфежи на народностна основа I част

К. Попдимитров,Зв.Йонова – Солфежи из творчеството на българските композитори

Ц. Колев , П.Цонкова – Сборник от начални солфежи

Л. Ненкова – Поп и джаз солфежи

Вл.Симоненко – Избрани популярни джазови мелодии

Р. Дюлгерова-Пръвчева – Сборник избрани солфежи част трета

Средства за оценяване: