SECB032 Семинар: Съвременни предизвикателства, рискове и заплахи пред националната и международната сигурност

Анотация:

Тренинговият курс има за цел да запознае студентите с ключови предизвикателства, рискове и заплахи пред националната и международната сигурност, с техни съвременни тенденции и бъдещи развития. Студентите ще имат възможност да изследват и анализират външната и вътрешна среда в контекста на националната сигурност, както и спецификата и динамиката на водещи международни събития и ситуации, ролята на международните отношения и влиянието им върху международната сигурност.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

гл. ас. Дафинка Сидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността на основни понятия като „предизвикателство“, „риск“ и „заплаха“ и интензитета им в съвременния глобален свят;

• какви са спецификите на националната, регионалната и международната сигурност

2) могат:

• да анализират степента на въздействие на съвременни предизвикателства, рискове и заплахи върху националната и международната сигурност

• да анализират външната и вътрешната среда и да формулират стратегии и препоръки за гарантиране на сигурност


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Предизвикателство, риск, заплаха – същност, характерни черти, видове
  2. Анализ на предизвикателствата, рисковете и заплахите пред националната сигурност
  3. Анализ на предизвикателствата, рисковете и заплахите пред международната сигурност

Литература по темите:

1. В.Рачев, Г.Бахчеванов и др. Национална и международна сигурност. ВИ.,2006

2. Георгиев, Хр. Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век: теоретични и приложни аспекти. С., 2011.

3. Г. Бахчеванов. Система за национална сигурност. Държавни институции и оперативни компоненти. С., ВА „Г. С. Раковски” 2007.

4. Г. Бахчеванов. Планиране и вземане на решение в системата за национална сигурност.; Информационното общество - проблеми, перспективи, сигурност. Софтрейд. С., 2004

5. Г.Стефанов. Теория на международната сигурност. С., 2008 г. Изд. “Сиела”.

6. Св. Спасов. Европейска архитектура за сигурност. Издателски комплекс УНСС. С.,2012

7. Д. Кръстев. Политика на ЕС в областта на сигурността. С.,2010.

8. Георгиев, В. Стратегическо предвиждане и управление на риска. София, Авангард, 2015