SECB023 Политика и фактори на сигурност

Анотация:

Курсът цели:

- Запознаване на студентите с процеса по изготвяне, легитимиране, провеждане и оценка на прилагани политики в сферата на сигурността и отбраната.

- Представяне на видовете политически системи и режими и влиянието, което те оказват върху цялостната дейност по гарантиране на сигурността на обществото.

- Разкриване на взаимовръзките между секторните политики и дейностите по оптимизиране на разхода на публични финансови средства.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

гл. ас. Дафинка Сидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Видовете политически системи и режими.

• Особеностите на изготвяне на политики за сигурност.

2) могат:

• Да разработват политики в сферата на сигурността и отбраната;

• Да осъществяват информационно-аналитична дейност във връзка с наблюдавани политически процеси и преследвани цели от групи, държави и международни организации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Политология;

• Социология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Валери Рачев, Величка Милина, Георги Бахчеванов. Национална и международна сигурност, Военно издателство, 2005

2. Иванов, Т. Мениджмънт на сигурността и отбраната, УНСС, 2008, ISBN 9789544949457

3. Кръстев, Др. Политика на ЕС в областта на сигурността, Военно издателство, 2010, ISBN 9789545094361

4. Георгиев, Хр. Политика на сигурност на Република България в началото на XXI век, НБУ, 2011, ISBN 9789545356926

5. Слатински, Н. Сигурността: същност, смисъл и съдържание, Военно издателство, 2011, ISBN9789545094644

6. Бакалов, Й. Теоретичен модел на политика за сигурност и граждански контрол в Република България, НБУ, 2011, ISBN 9789545356896

7. Бжежински, З. Стратегическата визия. Америка и кризата на глобалната сила, Обсидиан, 2012, ISBN 9789547692954

8. Колектив „Българско дипломатическо дружество“. Накъде отива светът, Изток-Запад, 2020, ISBN: 978-619-01-0684-5

9. Колектив „Българско дипломатическо дружество“. Накъде отива Европа, Изток-Запад, 2021, ISBN: 978-619-01-0862-7

10. Аристотел, Атинската държавна уредба, С., 1964.

11. Бауман, З., Общността, търсене на безопасност в несигурния свят., ИК Лик, С., 2003.

12. Бицилли П., Нация и култура, ИК "Изток-Запад", С., 2004.

13. Богданов, Б., Отделно и заедно, С., 2005.

14. Един по-сигурен свят: наша обща отговорност. Доклад на Групата на високо равнище по заплахите, предизвикателствата и промяната.ООН, "Институт за устойчиво развитие", С., 2004.

15. Гълбрайт, Дж. К., Анатомия на властта, ИК Христо Ботев, С., 1993.

16. Димитров, Д., отг. ред., Синергетичната парадигма на националната сигурност, УИ Стопанство, С., 2002.

17. Енциклопедичен речник по история. Светът и България 1900-2003, Арт-еквус, Постскриптум, С., 2003.

18. Идеи в културологията, т.І и ІІ, С., Университетско издателство "Климент Охридски", 1991,1993.

19. Йончев, Д., Теория на скритото присъствие, С., Фондация "Демокрация и сигурност", 2002.

20. Йончев, Д., В търсене на сигурността. Из-во "Изток-Запад", София,2014

21. Кисинджър, Х., Политиката, "Прозорец", С., 2002 г.

22. Конституция на Република България, 12 юли, 1991 г.

23. Стратегия за национална сигурност на Република България 2011-2020 г. https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=671

24. Лиотар, Ж.-Ф., Постмодерната ситуация, С., 1996.

25. Лиотар, Ж.-Ф., Постмодерни поуки, Критика и хуманизъм, С., 2002.

26. Липовецки, Ж. Време срещу време или хипермодерното общество. С., 2005.

27. Лок, Д., Два трактата за управлението, С., Гал-Ико, 1996 г.

28. Мамардашвили, М., Сознание и цивилизация, Логос, Москва, 2004.

29. Макиавели, Н., Князът, Съчинения, С., 1985 г.

30. Милина, В., Политически системи на сигурност, С., 2003.

31. Монтескьо, Ш. За духа на законите, С, Наука и изкуство, 1986 г.

32. Оправданата война днес, бр. 2, 2004 г. сп. Критика и хуманизъм.

33. Радев, Д., Разделението на властите в модерната държава. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1994 г.

34. Пенчев, П., Предговор При по-голяма свобода -към развитие, сигурност и човешки права за всички., Фондация "Устойчиво развитие за България", С., 2005.

35. Платон, Държавата, С., Наука и изкуство, 1981 г.

36. При по-голяма свобода - към развитие, сигурност и човешки права за всички. Доклад на Генералния секретар на ООН. Фондация "Устойчиво развитие за България", С., 2005 г.

37. Рорти, Р., Случайност, ирония, солидарност, Критика и хуманизъм, С.,1998.

38. Русо, Ж. Ж., Общественият договор, С., Наука и изкуство, 1987 г.

39. Сартори, Д., Теория на демокрацията, т.1и 2, Цевнтър за изследване на демокрацията, С., 1992 г.

40. Селигман, А., Идеята за гражданското общество, "Критика и хуманизъм", С., 1995 г.

41. Слатински, Н., Измерения на сигурността. "Планета", С., 2000 г.

42. Стефанов, Г., Теория на международната сигурност., Сиела, 2005 г.

43. Стегър, М., Глобализация, Захарий Стоянов, С., 2005.

44. Хобс, Т, Левиатан, С., Наука и изкуство, 1970 г.

45. Христова, С., Общностите в ракурса на социологията и антропологията. Благоевград, 2001 г.

46. Чиликот, З.Х., Теории сравнительной политологии,Весь мир, Москва, 2001.

47. Чуков, В., Ислямският фундаментализъм, "Изток-Запад", С., 2004 г.

48. Balazs, J., About Interpretation of Security. - Kuhlpolitika. English Language Supplement, 1983.

49. Barth. F., /ed./ Ethnic Group and Boundaries. The Social Organization of Cultural Difference, London, 1969.

50. Green, G., Introduction to Security, London eсt., 1986.

51. Brown, C., Understanding International Relations, Palgravem N.Y., 2001.

52. Ferri, L., Ils racontent la mondialisation, anthologie, Saint-Simon, Paris, 2005.

53. Hare, A.P., Borgatta, E. F., Bales, R.F., Small Groups. Alfred.A.Knope. New York, 1955.

54. Huntington, S., The Soldier and the State& The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1957, 1985.

55. Lacoste, Y ., Geopolitique La longe histiore d'aujourd'hui, Larousse, Paris, 2006.

56. Levi-Strauss, C., Race et histoire, Folio, Denoel, 1952, 1987.

57. McSweeney, B. Security, Identity and Interests. Cambridge University Press, 1999.

58. Singer, E. A., Experience and Reflection. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1959

59. Tocqueville, A. de, De la democratie en Amerique, ?uvres Completes, T.I vol. 1 et 2, Gallimard, P., 1951

60. Weber. M., Economy and Society, New York, 1968.