SECB666 Проект: "Възгледи, школи и политики в сигурността."

Анотация:

Чрез предложения проект се цели студентите да формират цялостно виждане по отношение на възгледи, школи и политики в сигурността. Еволюция на идеите и политиките на сигурност от древността до наши дни. Класификация и основно съдържание на съвременните политики на сигурност.. Представеният текст следва да бъде в обем не повече от 30 страници и следва да се съсредоточи върху основните проблеми, съдържащи се в Приложение 1. При написването на проекта студентите следва да ползват посочената в Приложение 1 препоръчителна литература. Проектът следва да бъде изпълнен при спазване на изискванията за самостоятелност и при използване на приетите форми на цитиране на източниците.

Студентите защитават устно представения проект пред комисия, определена от директора на ЦИРС.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Йордан Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) Ще знаят:

" Правно-нормативната уредба регламентираща защитата на сигурността;

" Основните понятия и определения в съвременната национална и гражданска сигурност и свързаните с нея дейности, мероприятия и отношения.

" Как се изгражда и функционира системата за защита на сигурността.

2) Ще могат:

" Да се ориентират правилно в сферата на националната сигурност сигурност както в теоретичните постановки така и в практически аспект;

" Да изграждат надеждни, функциониращи и ефективни системи за защита на сигурността;

" Да ръководят ефективно структури за сигурност и да противодействат на заплахи насочени към тяхното устойчиво функциониране.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Базови познания по: управление на сигурността, политики на сигурност,възгледи в сигурността, икономика, политология, етика.

" Системата за функциониране на стопанските субекти - държавни и частни.

" Правно-нормативната уредба в сферата на сигурността.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Арабаджийски, Н. Полицейска администрация: организация на полицейската служба в МВР. С., 2001.

Берже, Ж. Промишленият шпионаж през вековете. Кражба на патенти. - Бизнес детектив, 1994, № 3, с. 50-55.

Бойчев, П. Техническо разузнаване. Оперативни способи и противодействие. С., 2003.

Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.

Гайдаров, Й. Фирмена сигурност. Велико Търново, 1998.

Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.

Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неагентурно фирмено разузнаване. С., 2000.

Драганов, А. Промишлен шпионаж. В: Научен алманах на Варненския свободен университет ,,Черноризец храбър". Серия ,,Икономика и стопанско управление". Варна, 2003, Книжка 3, с. 58-65.

Защита на търговската тайна. От практиката на САЩ. С., 1995.

Дячки, С. Информационна и аналитична дейност на специалните служби за сигурност. С., 2001

Илиев, И. Полиция: устройство и управление. С., 1995.

Илиев, И. Управление на полицейските и специалните служби. Варна, 2000.

Илиев, И., М. Лечева, В. Тодоров. Основи на бизнессигурността. Варна, 2003.

Наама, К. Икономическият шпионаж и националната сигурност на САЩ. - Международни отношения, 2001, № 6, с. 85-88.

Найденов, М. Стопанско разузнаване и фирмена сигурност. Варна, 1999.

Начев, Й. Видове разузнаване. - Военен журнал, 2000, № 1, с. 106-114.

Начев, Й. Корпоративно разузнаване - характеристики и определение. - Военен журнал, 2006, № 2, с. 104-111.

Начев, Й. Научно-техническото разузнаване - ново приоритетно направление в дейността на ЦРУ. - Военен журнал, 2004, № 3, с. 81-88.

Начев, Й. Фирменото и корпоративното разузнаване като частна дейност. - Военен журнал, 2003, № 1, с. 138-149.

Начев, Й. Частната разузнавателна дейност - предпоставки за поява и динамично развитие. - Военен журнал, 2006, № 1, с. 116-126.

Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, "АСИ принт",С, 2010, 268 с.

Радулов,Н, Национална (не)сигурност, "АСИ Принт", С,2012, 444 с.

Ралчев, Г. Защита на търговската тайна. В: Научен алманах на ВСУ ,,Черноризец Храбър". Серия ,,Юридически науки и обществена сигурност". Варна, 2001, Книжка 1, с. 80-90.

Слатински, Н. Измерения на сигурността. С., 2000.

Тарас, А. Наръчник по разузнаване и сигурност. С., 1999.

Трифонов, Т., Г. Ралчев. Предотвратяване и пресичане на използването на търговските банки за изпирането на пари. С., 2001.

Флекс, С. Как да черпим информация за нашите клиенти. - Бизнес детектив, 1993, № 1, с. 31-37.

Христов, П. Агентурно разузнаване между фирмите. - Бизнес детектив, 1994, № 1, с. 25-28.

Христов, П. Разузнавателна защита на конституционния ред. Историческа ретроспекция. Проблеми на организацията и обществения контрол. Варна, 2003.

Средства за оценяване:

ПРОЕКТ- 70 %

защита на проект - 30 %