SECB520 Вътрешен ред и сигурност

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, разделени в пет части, всяка от които обхваща самостоятелна тема. Курсът е посветен на широкия кръг от проблеми свързани с вътрешния ред и сигурността в демократичното общество. Курсът обхваща различни теми, като задачата е да се предоставят на студентите преди всичко систематизирани знания за вътрешния ред, който е резултат от много и разнообразни дейности на цял ред институции.

Основната цел на курса е студентите да получат представа за активността на институциите по създаването и опазването на вътрешния ред, като го видят в контекста на системата за сигурност, като цяло.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Йордан Бакалов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основните понятия на дейностите по опазване на вътрешния ред.

2) могат:

" да се ориентират в специализирани текстове и ситуации от вътрешната сигурност

" да прилагат получените знания при извършване на експертни анализи по сигурността..


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Обща теория на сигурността

" ПолитологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Вътрешни аспекти на системата за национална сигурност. 2. Общественият ред като фактор на вътрешната сигурност. 3. Вътрешен ред и сигурност: определения. Цели и средства за поддържане на вътрешния ред. Държавна система за поддържане на вътрешния ред и сигурност. 4. Нормативна основа на вътрешния ред и сигурността. Компетенции на държавните органи. 5. Анализ на рисковете за вътрешния ред и сигурността. Терористичната заплаха. 6. Национална стратегия за поддържане на вътрешния ред и сигурността. 7. Организация и дейност на полицейските служби на МВР за поддържането на обществения ред и сигурността. 8. Дейност на органите на местната власт по поддържането на вътрешния ред и сигурността на населението. 9. Система за защита на населението при бедствия и аварии. 10. Контрол за миграцията на населението. 11. Осигуряване на реда при провеждане на масови прояви. 12. Частната охранителна дейност. 13. Перспективи в усъвършенстването на поддържане на вътрешния ред и сигурността.

Литература по темите:

Авторски колектив, Опазване на обществения ред. Част I и II.

Учебник Академия на МВР, С.2001г.

Авторски колектив, Полицейско право.

Учебник Академия на МВР, С.2000г.

Арабаджийски Н., Иванов Хр., Частна охранителна дейност. С.1997г.

Илиев И., Управление на палицейските специални служби. С.2002г.

Мариновски К. Дейност на полицията при бедствия и аварии.

С.Академия на МВР, 2002г.

Тодоров В. Охрана на обществения ред по време на избори.

ВИПОНД - МВР 1997г.

Тодоров В. Що е полиция и как я използваме.

София, 1996г.

Тодоров В. Понятието "Обществен ред" и неговите полицейско правни аспекти. Годишник на ВИПОНД - МВР 1996г.

Тимчев Л., Контрол на миграцията в Р България.

С. Академия на МВР, 2003

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 40 %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 40%

РЕФЕРАТ 20% %