LTIM140 Консекутивен превод на правни текстове (чужд език - български)

Анотация:

Курсът представлява увод в консекутивния правен превод. Той има за цел да запознае студентите с особеностите на устния правен превод в съпоставка с писмения превод и да им помогне да овладеят основните техники на консекутивния превод от английски език без записки, с помощта на мнемотехники.

прочети още
Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Преподавател(и):

доц. Борис Наймушин  д-р
проф. Мария Грозева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Особеностите на устния правен превод и изискванията към устния преводач

2) могат:

• Да извършват консекутивен правен превод от английски без записки


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Английски език ниво В2-С1.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Introduction to Course and Syllabus.
  2. Skills development -- Visualization and memory exercises Skills development -- Public speaking and stage behaviour Skills development -- Active listening Skills development -- Analysis and chunking
  3. Role play (mock interviews) Role play (mock presentations)
  4. Student presentations and discussion

Литература по темите:

• Interpreting explained — What it is interpreting? How does it work? How does it add value to your event? Find out all you need to know about interpreting done right. https://aiic.net/page/6771/interpreting-explained/lang/1

• Jones, R. (1998) Conference Interpreting Explained. St. Jerome Publishing.

• Herbert, J. (1952) THE INTERPRETER'S HANDBOOK: How to become a conference interpreter. Genève: Georg.

• Robin Setton, Andrew Dawrant. Conference Interpreting. A Complete Course. John Benjamins, 2016.

• Robin Setton, Andrew Dawrant. Conference Interpreting. A Trainers’ Guide. John Benjamins, 2016.