LTIM370 Терминологични ресурси на ЕС и работа с тях

Анотация:

Курсът се състои от 90 академични часа, от които:

* лекционни занятия - 30 часа

* самостоятелна работа на студентите - 60 часа (писмени задачи в Мудъл, изискващи подготовка за семинарните занятия, задаване на теми и материали за самостоятелна теоретична подготовка).

Курсът има за цел:

* да запознае студентите с наличните терминологични ресурси на ЕС;

* да развие умения за практическо приложение на тези ресурси в практиката на превода на документи, свързани с ЕС.

.

прочети още
Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Преподавател(и):

проф. Ирена Василева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са целите и принципите на изграждане на IATE – многоезичната база данни за терминология на ЕС, както и на EU Vocabularies

2) могат:

• да се ориентират бързо и успешно в горепосочените бази данни

• да ги използват в практиката на превода


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• владеене на английски език на ниво В2;

• компютърна грамотност (WORD, Excel).Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Language and terminology resources of the EU – an overview
  2. IATE multilingual database - EU-specific terminology – an overview
  3. IATE Handbook – overview of Structure
  4. EU Vocabularies - overview
  5. EU Vocabularies - Controlled vocabularies
  6. Guidelines for contractors translating into Bulgarian – Part 1
  7. Guidelines for contractors translating into Bulgarian – Part 2
  8. Bulgarian decree for transliteration
  9. Terminology and glossaries
  10. Technical and style guides

Литература по темите:

• https://www.coe.int/bg/web/compass/glossary

• https://europa.eu/european-union/documents-publications/language-and-terminology

• https://iate.europa.eu/home

• https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources/guidelines-translation-contractors_en

• https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/home