LTIM100 Съпоставителен преглед на правните системи (България – САЩ, Канада, Великобритания, Австралия)

Анотация:

Курсът се състои от 90 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност:

* лекционни занятия - 30 часа

* самостоятелна работа на студентите - 60 часа (по предварително зададени теми, предполагащи доклади поне по една от тях, участие в дебати, семинари и други форми на извънаудиторна заетост).

Курсът има за цел:

* да запознае студентите с основните характеристики на правните системи на англоезичния свят;

* да развие умения за съпоставителни изследвания между различните англоезични правни системи, както и в съпоставка с българската;

* да провокира критическото и творческото мислене на студентите в областта на правните системи.

прочети още
Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

* основните принципи на различните правни англоезични системи;

* разликите и приликите между англоезичните и континенталната правни системи.

2) могат:

* развили са и могат да прилагат гъвкаво, критическо мислене по отношение на различните правни системи;

* да сравняват правните институции в обичайното и континентално право.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основна подготовка в областта на обществени и правни институции.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основи на обичайното право
  2. Основи на континенталното право
  3. Правната норма при обичайното право
  4. Правната норма при континенталното право
  5. Участници в процеса на нормотворчество
  6. Съдебната система в България
  7. Съдебната система в англоезичния свят.

Литература по темите:

de Groot, G-R. (2000). “Translating Legal Information”. In Zaccaria, G.. Journal of Legal Hermeneutics. Translation in Law, 5. Lit Verlag Munster-Hamburg-London. 131-149.

Flemming, Andrew 1997. Canadian Common and Civil Law: a Study in Convergence. International Business Lawyer 25: 13.

Mattila, Heikki 2006. Comparative Legal Linguistics. Aldershot: Ashgate.

Örücü, Esin 2008. What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion? EJCL, 12/1. http://www.ejcl.org

Sarcevic, S. (1997). New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.

Yankova, D., Vassileva, I. (2002). “Supranational Legislative Texts: a New Challenge for Translators in Europe”. In: Kelz, Heinrich P.: Die sprachliche Zukunft Europas. Mehrsprachigkeit und Sprachenpolitik. Nomos-Verlag, Baden-Baden. 145-158.

Yankova, D. (2003). “Towards Achieving Equivalence in Bulgarian-English Translation of Statutory Writing”. Чуждоезиково обучение [Foreign Language Teaching] 3:52-63.