STYM102 История, култура, мода - I част

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с историята на развитието на костюма, да ги запознае със стиловете в облеклото през различните епохи, изучават се в детайли стиловете, доминиращи за модата в различни исторически периоди. В съвременната мода често се реферира към модата на определени исторически периоди и се търси вдъхновение в миналото. Целта на курса е да развие умение за задълбочено и творческо осмисляне на модните исторически стилове и приложението им при създаване на стайлинг, модни колекции и тенденции

прочети още
Мода, стайлинг и бизнес стратегии

Преподавател(и):

доц. Яна Дворецка  д-р
доц. Кристина Савова  д-р
 Мая Каранешева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Спецификата на облеклата от различните епохи.

Развитието на костюма и специфичните му особености.

2) могат:

Разпознават стиловите особености на облеклата от различните епохи.

Да използват историческите стилове като референция и/или вдъхновение за работата си.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Облеклото в Древен Египет, Вавилон, Микена
 2. Костюмът в Древна Гърция
 3. Облекло и стилове в Рим
 4. Варварите
 5. Облеклото във Византия
 6. Романски стил
 7. Готика и Бургундската мода
 8. Ренесансът в Италия
 9. Реформацията
 10. Испанският стил
 11. Костюмът през 30-годишната война
 12. Луи ХІV, Регентството, Рококо
 13. Директория, Ампир, Реставрация
 14. Романтизъм, Второ рококо.
 15. Конферанс

Литература по темите:

• Вернекинк, Л. История на облеклото, 1933

• О`Хара, Дж. Енциклопедия на модата, 1995

• Хэролд, Р. Костюмы народов мира, 2002

• Bohen, M. von, Die Mode: 1 – 7, 1963

• Ellridge, A. Mucha, 1992

• Fenling, U. Kostumkunde, 1980

• Halbreich, Wadyka Der Fashion Guide, 1999

• Hansen, H. Histoire du costume, 1956

• Laver, J. A Concise History, 1979

• Laver, J. Costume and Fashion a consuse History

• Kubalova, L. Das grosse Bilderlexikon der Mode, 1981

• Lehnert, G. Mode, 1998

• Loschek, I. Reclams Mode- und Kostumlexikon, 1999

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 % 50 % 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30 %

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 20 % 50 % 50 %