ENGB634 Семинар: „Превод на обществено-политически текст

Анотация:

● да представи езика на основни социополитически институции с цел адекватно интерпретиране на похватите за изразяване;

● да разгледа единството и разнообразието на институциите в България и англоезичния свят и по какъв начин рефлектират върху езика, който текстуализира дискурса,

● да активира познанията на студентите, за да се постигне по-добро разбиране на политическите реалности в англоезичните държави в съпоставителен план;

● да развие в студентите умения за критичен анализ на текст.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) са запознати със структурата, стила и характерните особености на различни видове обществено-политически текстове от англоезичното общество;

2) могат: да анализират и интерпретират адекватно различни видове общественопоитически текстове;

• разграничават проблемните за превод (от езикова и общо културна гледна точка) моменти в текста;

• търсят и намират адекватно решение на тези проблемни моменти при превода на съответния език;

• намират и използват уместно различна справочна литература;

• да съпоставят и коментират различни преводни текстове от английски на български език и обратно;

• оформят печатно и графично самостоятелно преведен текст.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

● Ниво на владеене на английски език B2/С1

● Основни познания за обществено политическите процеси в собствената си държава, както и в международен планФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на общественополитически текстове
  2. Подходи при превода на общественополитически текстове
  3. Редактиране на общественополитически текстове

Литература по темите:

Baker, Mona, and Gabriela Saldanha (eds). 2009. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Second edition. London/New York: Routledge.

Bermann, Sandra, and Catherine Porter (eds). 2014. A Companion to Translation Studies. Malden/Oxford: Wiley Blackwell. Oxford: Oxford University Press.

Gambier, Yves, and Luc van Doorslaer (eds). 2010-2013. Handbook of Translation Studies. 4 vols. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Online at http://www.benjamins.com/online/hts/.

Malmkjær, Kirsten, and Kevin Windle (eds). 2011. The Oxford Handbook of Translation Studies. Oxford: Oxford University Press.

.

Munday, Jeremy. 2016. Introducing Translation Studies. Theories and Applications. Fourth edition. Abingdon/New York: Routledge.

Pym, Anthony. 2014. Exploring Translation Theories. Second edition. London/New York: Routledge.