ENGB529  Проект: "Писмен превод"

Анотация:

Курсът има за цел чрез групово участие в самостоятелни задачи да доразвие преводаческите умения на студентите от английски на български език, както и в обратната посока.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще могат да:

•анализират и интерпретират адекватно различни видове текст – художествени, публицистични, научни и др.;

•прилагат подходящи техники и стратегии при създаването на преводен текст

•използват уместно справочна литература;

•оформят печатно и графично самостоятелно преведен текст.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат достатъчно добри познания както по английски, така и по български език; да познават културния контекст, да имат разнообразни интереси и богата обща култура. Желателно е също да са завършили и аудиторния курс ENGB518 "Техники на писмения превод".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Научнопулярен текст - специфика, стилистични особености и проблеми пред преводача. Сравнителен анализ между текстове на английски и български език.
  2. Публицистичен текст - специфика, стилистични особености и проблеми пред преводача. Сравнителен анализ между текстове на английски и български език.
  3. Обществено-политически текст - специфика, стилистични особености и проблеми пред преводача. Сравнителен анализ между текстове на английски и български език.
  4. Художествен текст - специфика, стилистични особености и проблеми пред преводача. Сравнителен анализ между текстове на английски и български език.
  5. Научнотехнически текст - специфика, стилистични особености и проблеми пред преводача. Сравнителен анализ между текстове на английски и български език.

Литература по темите:

1. Bell R., Translation and Translating: Theory and Practice. Longman 1991.

2. Wolfram W., Knowledge and Skills in Translator Behaviour. John Benjamins Publ., 1996.

3. Лилова А., Увод в общата теория на превода, Народна култура, 1981 г.

4. Данчев A., An English Dictionary of Bulgarian Names, Наука и изкуство, София, 1989

5. Данчев А., Българска транскрипция на английски имена, Народна просвета , София 1982