ENGB552 Превод на обществено - политически текст

Анотация:

- да представи езика на различните общестевено-политически текстове в българската и англоезичната култура;

- да развие в студентите умения за правилно тълкуване на оществено-политически текстове откъм терминолгия, стилистика и т.н.;

- да развие комуникативната чуждоезикова компетенция, която включва не само лингвистична компетенция, но и отчитане на културните особености, които са залегнали във всеки един дискурс.

- да способства за придобиване на умения при превод на обществено-политически текст.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  
проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще

- могат да разбират, превеждат и предават съдържанието на текстове с разработваната в курса тематика;

- са запознати със сложната структура и стил на различни видове обществено-политически текстове на български и английски език;

- са развили умения за правилно тълкуване обществено-политически текст на английски и български език;

- имат адекватен подход към спецификата на превода на обществено-политически текстове.
Предварителни изисквания:
Да владеят езика на ниво B2.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Понятието "обществено-политически текст" - същност, специфика, тематичен обхват. Видове обществено-политически текст.
  2. Сравнителен анализ на обществено-политически текстове на английски и български език.Междукултурни различия в жанра.
  3. Прпблеми при превода на обществено-политически текстове и стратегии за преодоляването им.

Литература по темите:

Bell R., Translation and Translating: Theory and Practice. Longman 1991.

Wolfram W., Knowledge and Skills in Translator Behaviour. John Benjamins Publishers, 1996.

Millan, Carmen and Bartrina, Francesca (eds). 2013. The Routledge Handbook of Translation Studies. London and New York: Routledge.

Gouadec, Daniel (2007) Translation as a Profession, Amsterdam: John Benjamins.

Li, Defeng (1999a) ‘Teaching Commercial Translation in Hong Kong: Problems and Perspectives’, Babel 45(3): 193–204.