ENGB518 Техники на писмения превод

Анотация:

Курсът цели да развие комплексно практическите умения за писмен превод на обучаемите от/на английски език (ЧЕ А), като:

• запознае студентите с основните подходи при интерпретирането на изходен текст и доразвие компетенциите им за четене с разбиране;

• запознае студентите с основни преводачески техники и стратегии при реконструирането на смисъла на изходния текст в преводния текст;

• доразвие уменията на студенти за ползване на справочна литература и намиране на необходима допълнителна информация.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще могат да:

•анализират и интерпретират адекватно различни видове текст – художествени, публицистични, научни и др.;

•прилагат подходящи техники и стратегии при създаването на преводен текст

•превеждат от английски на български и от български на английски език;

•използват уместно справочна литература;

•оформят печатно и графично самостоятелно преведен текст.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат достатъчно добри познания както по английски, така и по български език; да познават културния контекст, да имат разнообразни интереси и богата обща култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същността на превода и предизвикателствата пред преводача - общи положения.
  2. Превод и редактиране - сравнение на различни преводи на един и същ текст.
  3. Превод на официална и неофициална кореспонденция.
  4. Превод на научнопопулярни текстове.
  5. Превод на публицистични текстове.
  6. Превод на художествен текст.
  7. Превод на документация.

Литература по темите:

1. Bell R., Translation and Translating: Theory and Practice. Longman 1991.

2. Wolfram W., Knowledge and Skills in Translator Behaviour. John Benjamins Publ., 1996.

3. Hatim B.,Discourse and the Translators. Longman 1989.

4. Лилова А., Увод в общата теория на превода, Народна култура, 1981 г.

5. Данчев A., An English Dictionary of Bulgarian Names, Наука и изкуство, София, 1989

6. Данчев А., Българска транскрипция на английски имена, Народна просвета , София 1982

Средства за оценяване:

Текущ контрол - 100%. Включва 2 самостоятелни задания (60%) и семестриален тест (40%).