ENGB510 Практически английски език

Анотация:

Курсът дава знания за езиковото ниво Advanced (C1 по Европейската езикова рамка) и помага на студентите да оценят езиковите си способности в съпоставка с изискванията на нивото. Приема се, че студентите са изградили основни умения за използване на езика. Обучението е интегрирано (развиват се успоредно четирите вида речева дейност – слушане, говорене, четене, писане и езиковите аспекти: фонетика, лексика, граматика, словообразуване) и практически ориентирано ( езиковите, страноведските, литературните и пр. знания са подчинении на идеята за изграждане на комуникативна компетентност у обучаваните). От студентите се очаква да активизират процесите на граматикализация; да развият познанията си за социолингвистичния пласт на езика, с което да се приближат максимално до родноезиковата компетенция.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

ас. Сияна Харизанова  
преп. Светлана Ташевска  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

имат систематизирани познания за лексикалната и граматичната система на английския език

2) могат:

- да разбират оригинални английски текстове (писмени и звукозаписи) с различна комуникативна насоченост;

- да се изразяват гладко на английски език с минимални граматически неточности и висока сложност на изказа;

- да съставят писмени текстове на английски език;

- да четат художествена литература от англоезични автори в оригинал.


Предварителни изисквания:
Завършен курс на ниво B2 (FCE)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Upstream Advanced: Student's Book & Workbook, Express Publishing

Допълнителна

Учебни комплекси на ниво С1

Средства за оценяване:

ТЕСТ

УСТЕН ИЗПИТ

ЕСЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ