BCLB509 Проект „ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда

Анотация:

Курсът е предвиден за самостоятелна работа на студенти, изкарали пълния курс на “Методика на чуждоезиковото обучение”. Целите са да бъдат изградени умения за създаване и прилагане на автентични аудиовизуални приложения в процеса на обучението по езика.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•как да използват аудиовизуални приложения в ЧЕО.

2) могат:

•да ползват програми за създаване на аудиовизуални материали

•да изготвят необходимата учебна документация с тези материали
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят поне един чужд език на равнище С1, още по-добре два езика, както и да имат висока степен на компютърна грамотност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Практическа задача
  2. курсов проект
  3. Представяне на проекти и дискусия

Литература по темите:

1.Аудиовизуални и технически средства в обучението по чужд език

a. Видео-техника и методика на използването на автентични видеозаписи в ЧЕО.

b. Телекомуникационни технически средства в ЧЕО .

c. Персонален компютър - устройство и принципи на действие. Периферия за ЧЕО.

d. Видове компютърни програми в ЧЕО: учебен софтуер, компютърни игри в обучението на деца и възрастни, компютърни програми в качеството им на автентични документи, моделиращи програми (симулации), изготвяне на учебна документация с помощта на съвременните технически средства

e. Мултимедия - основни понятия, организация, периферия, софтуер и приложение на интерактивна мултимедия в класа по чужд език (деца и възрастни)

f. Internet - структура, принципи, програми, адреси. Упражнения и прилагане в учебния процес. Дистанционно обучение. Интердисциплинарно обучение.

2.Методи и подходи на чуждоезиково обучение – граматико-преводен, директен, аудио-визуален, сугестопедия, метод на изцяло физическата реакция, естествен, “тихия подход”, взаимен, комуникативен, междукултурен и др.

3.Проверка и оценка на уменията и знанията

a. методи за проверка и оценяване на учебните постижения

b. тестът по чужд език и принципи на изготвяне на изпитните материали

c. приложение на съвременните технически средства за оптимизирането на оценяването

d. статистически методи за определяне валидността на изпитните материали и за изследване и прогнозиране на усвояването на знанията по чужд език

4.Планиране на обучението

a. Учебен процес – етапи

b. Подготовка на обучението по чужд език - дидактически анализ

c. Планиране на учебния час - изработване на план, провеждане, самооценка

d. Работа с автентични материали

5. Стратегии за учене

a. Стратегии за учене – дефиниция, потребност и начини за развиването им у обучаваните

b. Задачи, развиващи самостоятелността на обучаваните в ЧЕО

c. Обучение в проекти

6. Ранно чуждоезиково обучение (4 ч.)

a. специфика в организацията на учебния процес в класната стая по чужд език

b. развиване у малките деца на четирите основни езикови умения (слушане, говорене, четене, писане) поотделно взети и интегрирано (тематичния подход в ранното ЧЕО)

c. преподаване на различните аспекти на чуждия език (азбука, лексика, граматика, правопис, произношение и пр.) в началното училище

d. адаптиране и допълване на учебника по чужд език чрез самостоятелно разработени материали за деца на предучилищна и начална училищна възраст