BCLB565 Проект: "Образователни теории"

Анотация:

Курсът цели да формира умения за самостотятелно проучване на литературни източници по темата "Образователни теории".

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Формира умения за издирване, конспектиране, анализиране и синтезиране на материали (статии, книги и др.) в областта на образователните теории.
Предварителни изисквания:
Не са необходими.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Петров Петър (2004 ), Дидактика. Изд. „ВЕДА СЛОВЕНА” – ЖГ, С.

Андреев Марин (1995), Процесът на обучението. Дидактика. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С.

Бижков Георги (1995), Методология и методи на педагогическите изследвания, Аскони-Издат, С.

Бижков Георги (1994), Реформаторска педагогика. История и съвременност, Просвета, С.

Средства за оценяване:

Представяне на резултатите от самостоятелната работа по график разработен от преподавателя.