PHIB103 Философските методи

Анотация:

Курсът е уводен и цели:

• да представи на студентите основни проблеми и методи за тяхното решаване от историята на философията;

• да ги научи да разпознават и използват различни методи в практически ситуации;

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основни проблеми, методи и термини от историята на философията;

2) могат:

• Да ги разпознават в текстове и да ги използват за решаване на практически казуси (при анализ на текст, построяване на аргументация и др.)


Предварителни изисквания:
• няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. ЛЕКЦИИ: 1. Общо понятие за “метод”. Философският метод – “стил на поведение”, “път на познанието” или “инструмент за работа”. Възможен ли е “универсалният метод”? Понятие за бриколаж.
 2. 2. Семинар: “Какво е това – философията?” на Мартин Хайдегер.
 3. 3. Сократовият “метод” – “ирония” и “акушерство”. Въпросите и отговорите на Сократ. Конструиране на “отвъдност” (логос). Умосъзерцание на идеите. Платоновата диареза.
 4. 4. Семинар: “Големият Хипий” на Платон
 5. 5. Есенциалистка метафизика. Същността във философията на Аристотел. “Единична субстанция” и “първа причина”.
 6. 6. Семинар: “Категории” на Аристотел.
 7. 7. Съзерцанието в християнската философия. Отношения между вяра и познание, между теология и философия. Свобода на волята и благодат (Августин). Доказателства за съществуването на Бога (Тома Аквински).
 8. 8. Семинар: “За благодатта и свободата на волята” на Аврелий Августин и “Екзистенциализмът е хуманизъм” на Жан-Пол Сартр
 9. 9. Първо текущо оценяване: анализ на фрагмент.
 10. 10. Модерният “дебат за метода”. Несигурността на “метафизиката” и “схоластиката” като общо място. Идеалът за “сигурна” и “чиста наука”. Индукцията на Фр. Бейкън
 11. 11. Семинар: “Нов органон” на Френсис Бейкън.
 12. 12. Картезианското съмнение. Стъпки на Декартовия метод. Яснота и очевидност. Cogito ergo sum. Общо понятие за рационализъм.
 13. 13. Семинар: “Разсъждение върху метода” на Рене Декарт
 14. 14. Британски емпиризъм. Критика на понятието за “субстанция” (Лок, Бъркли, Хюм). Изчистване полето на феномените – Esse est percipi. Как се асоциират сетивните данни – Хюмовият скептицизъм. Обобщение: основни принципи на модерната наука
 15. 15. Второ текущо оценяване: анализ на фрагмент.

Литература по темите:

Задължителната литература е публикувана в Новинарския форум на курса в Moodle.

Средства за оценяване:

1. анализ на фрагмент

2. анализ на фрагмент