PHIB002 Големите философи

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с ученията на най-важните философски мислители в историята на Западноевропейската философия. Разглеждат се ученията на автори от всички епохи от античността до съвременността.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знания: студентите ще могат да боравят с понятия и методи, разработени от най-влиятелните философи, както и да се ориентират в основните исторически периоди, които се отграничават в историята на философията.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Формиране на понятието „Битие” в античната философия преди Платон. Тезисът за битието на Парменид.
 2. Онтологията на Платон.
 3. Безсмъртието на душата и учението за причините.
 4. Метафизиката като първа философия при Аристотел.
 5. Християнската метафизика и проблемът за битието на Бога. Аврелий Августин.
 6. Cogito ergo sum.
 7. Емпиризмът и учението за идеите на Джон Лок.
 8. Понятията причина и необходима връзка според модерната скептическа философия.
 9. Дейвид Хюм и скептическите аргументи за сетивата.
 10. Критиката на разума. Как е възможна метафизиката?
 11. Витгенщайн за границите на езика.
 12. ТО

Литература по темите:

Аврелий Августин: За природата на доброто, в: За природата на доброто. За благодатта и свободата на волята, София 1992, стр. 45-102.

Аристотел: Метафизика, София 2000.

Бояджиев, Цочо. Августин и Декарт, София.

Бояджиев, Цочо: Античната философия като феномен на културата, София 1994.

Витгенщайн, Лудвиг: Логико-философски трактат, София 1989.

Елеати: Фрагменти, София 1996.

Кант, Имануел. Критика на чистия разум. София.

Кант, Имануел: Пролегомени към всяка бъдеща метафизика, която иска да се представи като наука, в: Антология Европейска философия XVII – XIX век.

Лайбниц, Готфрид: Монадология в: Европейска философия 17-18 в. Антология, София 1994.

Лок, Джон: Из Опит върху човешкия разум в: Европейска философия 17-18 в. Антология, София 1994.

Платон: Федон в: Платон. Диалози. т.2. София 1982.

Средства за оценяване:

Тест - 40 %

Реферат - 60%