MUSB078 Сценична интерпретация - I част (работа с музикален и танцов текст)

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа разпределени в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от Бакалавърска програма „Музика“ – I част. Той е I част от група от 4 аудиторни курса разпределени в 1, 2, 3 и 4 семестри от обучението на студентите.

В тази първа част работата им е насочена към въвеждане в основите на многообразните практики на сценична интерпретация, към работа с музикален и танцов текст, към идеите и философията на работата по изграждането на една музикални или танцова творба, в изучаване на нейните елементи, дялове, фази на работния процес и принципи на реализация.

Курсът има за цел да развие и задълбочи познанията на студентите в областта на изпълнителските практики в музикалните и танцовите изкуства. Спрямо желанието и възможностите на конкретния студент, той получава квалифицирано обучение и условия за реализиране на уменията си. Основните направления на курса са практически. В практическата част студентът изучава инструментално или вокално изпълнителско майсторство, както и има възможност да усъвършенства актьорските и пластическите си умения. Основната насоченост на курса е към изграждането на цялостно практическо поведение и опитност.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
 Симеон Симеонов  
гл. ас. Ана Линчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни поведенчески умения, които да допълват теоретичните им познания.

• Как сами да се справят и да работят с музикалния или танцовия текст на изучаваната творба.

2) могат:

• Да изпълняват вокални или инструментални произведения, съобразени с индивидуалните им възможности и желания.

• Да се включват в проекти към департамента или програмата.

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.


Предварителни изисквания:
В зависимост от това дали изучават като основна специално вокална или инструменталната интерпретация – да покажат нивото на което са, за да се съобрази програмата с техните индивидуални възможности. За студентите изучаващи пеене се изисква тестване на вокалните умения – разпяване, което да определи типа глас и вида на вокалните упражнения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни принципи на работа с на изграждане на музикалния и танцовия текст.
 2. Пораждане и форма на музикалния и танцовия текст.
 3. Автор, изпълнител, диригент, постановчик - различните гледни точки към музикалния и танцовия текст
 4. Принципи на изграждане на диалог в музикалния и танцовия текст.
 5. Принципи и модели на протичане и изграждане на диалог.
 6. Представяне на сценични реализации
 7. Принципи на импровизацията. Работата с елементи на мобилност и стабилност в музикалния и танцовия текст.
 8. Модели на работата с елементи на мобилност и стабилност в музикалния и танцовия текст.
 9. Модели на импровизация с музикален и танцов текст.
 10. Текущо оценяване.
 11. Солистично изпълнение – пораждане, развитие и форма.
 12. Принципи за изграждане и протичане на соло по зададена тема.
 13. Солистична импровизация.
 14. Ритъм, мелос и текст. Такт и мярка в старогръцката поетична метрика.
 15. Представяне на сценични реализации.

Литература по темите:

• Аристотел. Поетика. С: Изток Запад, 2016. 116 стр.

• Нейгауз, Генрих Густавович. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога: Уч. пособие, 5-е изд. Москва: "Планета Музыки", 2015. 255 с.

• Станиславский, Константин Сергеевич. Работата на актьора. Том 1 С: Изток Запад, 2015. 480 стр.

• Станиславский, Константин Сергеевич. Работата на актьора. Том 2 С: Изток Запад, 2016. 360 стр.

• Brendel, Alfred. Music, Sense and Nonsense: Collected Essays and Lectures. London: The Robson Press, 2016. 464 p.

• Cox, Arnie. Music and Embodied Cognition: Listening, Moving, Feeling, and Thinking (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2016. 304 p.

• Dart, Thurston. The Interpretation of Music. London: Hutchinson, 1962. 192 p.

• Dolmetsch, Arnold. The Interpretation of the Music of the XVIIth and XVIIIth Centuries Revealed By Contemporary Evidence. Charleston: Forgotten Books, 2012. 504 p.

• Hatten, Robert S. Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 20104. 376 p.

• Hoffer, Charles, Bailey, Darrell. Music Listening Today. New York: Schirmer, 2015. 448 p.

• Klein, Michael L., Reyland, Nicholas. Music and Narrative since 1900 (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2012. 444 p.

• Klein, Michael L. Music and the Crises of the Modern Subject (Series: Musical Meaning and Interpretation) Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2015. 208 p.

Средства за оценяване:

Тeкущо оценяване I

Текущо оценяване II

Изпит