VIPB001 Пластика - I част

Анотация:

Курсът запознава студентите с основни образци на скулптурата в световното културно наследство.Разглежда взаимовръзката форма-пространство в системата на формообразуване. Запознаване с пластичните възможности на материали използвани в скулптурата и работа с тях.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Валентин Савчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите получават основни познания за проблема на сложната взаимовръзка форма-пространство в системата на формообразуване. Да знаят за пластичните възможности на материалите използвани в скулптурата и работа с тях.
Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат залисан курс "Пластика-ІІчаст"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Пространство - Форма
 2. Пространство - влиянието на цвета върху формообразуването
 3. Пространство -Взаимодействие на рапирните точки на формата и пространството
 4. Азът в процеса на създаване на творба. Процеси в изграждането на идеята.
 5. Азът в процеса на създаване на творба. Творческа пауза и уточняване на изразние средства.
 6. Азът в процеса на създаване на творба. Композиционно структуриране на творбата.
 7. Композиция - конструкция в пространството. Влиянието на материала в системата на формообразуване.
 8. Композиция - конструкция в пространството.
 9. Основни изисквания при изграждането на гипсова глава (практическо занимание)
 10. Основни изисквания при изграждането на гипсова глава (практическо занимание)
 11. Пластични особености при изграждането на жив модел.
 12. Пластични особености и разчитане на формите при живият модел.
 13. Практическо занимание - етюдно изграждане на глава.
 14. Определяне на основни твърди точки в изграждането на конструкцията на главата.
 15. Търсене на баланс в меко и твърдо в изграждането на глава (жив модел)

Литература по темите:

Албуми свързани с тематичния план.История на изкуството.Вацлав Щеди "Скулптурно майсторство"изд.- "наука и изкуство"1976г Пластична анатомия -Бамес

Средства за оценяване:

1.Конферанс.

2.Практична разработка.