SODB401 Невропатология

Анотация:

Да запознае студентите с неврологичните заболявания, които са свързани с различни форми на комуникативни нарушения , с тяхната специфика, диагностика и терапия.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р
проф. Виолета Боянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се запознаят с етиологията и симптоматиката на различните форми на неврологичните заболявания при които има дизартрия, афазия и други комуникативни нарушения.

Ще усвоят диагностичните техники свързани с идентифицирането на дизартрията и диференциално диагностичинте критерии към отделните форми.

Ще развият представи за аспектите, методите и структурата на логопедичната терапия при дизартрия и практически умения.


Предварителни изисквания:
Да са преминали курс структура и функция на човешкия мозък.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Винарская, Е.Н., А.М.Пулатов /1989/. Дизартрия и ее топико-диагностично значение в клинике очаговых поражений мозка. Ташкент, Медицина.

2.Волкова, Л.С./1989/. Логопедия. М., Просвещение.

3.Добрев, Зл., В.Боянова, Д.Георгиева, /1993/. Проблеми на дефектологичната диагностика. Благоевград, Интелект.

4.Мастюкова, Н.И. /1986/. Лечение и востоновительное обучение у детей с ДЦП., Просвещение.

Средства за оценяване:

решаване на казус

тест