CELB002 Зоология на безгръбначните животни

Анотация:

Основна цел на курса е да запознае студентите от департамент “Природни науки ”в НБУ с богатото биоразнообразие на съвременния животински свят на нашата планета и в България. В курса ще бъдат разгледани фундаментални въпроси относно устройството, биологията, еволюцията и класификацията на животните, с особено внимание на основните таксономични групи животни от българската фауна. Ще бъдат засегнати и проблеми във връзка с опазването на животинското разнообразие и основни нормативни документи и конвенции от национален и международен характер.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Даниела Пиларска  д-р
ас. Даяна Борисова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

За животинското разноообразие на нашата планета и в България, както и за най-важните групи и видове безгръбначни животни с медицинско и ветеринарно значение у нас.

2) могат:

Да боравят сводно с терминологията на български и латински език, включена в курса; Могат да характеризират основните класове от безгръначните и техните най-важни представители.

След успешно завършване студените могат имат необходимата подготовка по този курс, която да им позволи да продължат образованието си в предложените специализации в НБУ или в магистърски програми в други ВУЗ, свързани с биологията, хранителните технологии, опазването на природната среда или като специалисти в различни лаборатории, фирми, предприятия и др.


Предварителни изисквания:
Познания по биология от гимназиалния курс

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в зоологията и съвременна класификация на животинския свят.
 2. Подцарство Едноклетъчни животни (Protozoa). Съвременна класификация, роля и значение на едноклетъчните животни. Устройство и биологични особености на едноклетъчните животни.
 3. Надтип Excavata. Kамшичести. Тип Amoebozoa
 4. Тип Спорови (Sporozoa. Apicomplexa).
 5. Тип Ресничести (Ciliophora).
 6. Подцарство Многоклетъчни животни (Metazoa). Схващания за произхода на многоклетъчните животни. Тип Водни гъби (Spongia).
 7. Тип Мешести (Cnidaria).Тип Ктенофори (Ctenophora).
 8. Група Червеи (Vermes). Тип Плоски червеи (Platyhelmintes). Клас Ресничести червеи (Turbelaria).Клас Смукалници (Trematodes).
 9. Клас Тении (Cestoda).
 10. Тип Кръгли червеи (Nematoda).
 11. Тип Прешленести червеи (Annelides).
 12. Тип Мекотели (Mollusca). Клас Охлюви (Gastropoda). Клас Миди (Bivalvia). Клас Главоноги (Cephalopoda).
 13. Тип Членестоноги (Arthropoda. Клас Ракообразни (Crustacea). Клас Паякообразни (Arachnida).
 14. Клас Насекоми (Insecta).
 15. Опазване на животинския свят. Изчезнали и защитени животни в България.

Литература по темите:

Големански В., М. Шишиньова, 2001. Зоология на безгръбначните животни. С., “Гера-Арт”, 392 с.

Големански, В. 2002. Зоология и опазване на животинския свят. НБУ, 180 с.

Пешев Д. 2000. Зоология на гръбначните животни. Сиела, 384 с.

Берон, П. 2015. Загадки на зоогеографията. «Изток-Запад». 359 с.

Червена книга на България, т. 2. Животни. 2015. Глав ред. Васил Големански.

Carwardine, M. 2005. Extreme nature. Collins. 317 pp.

Zoology, 2006. McGraw Higher Education, USA.

Watt. S. 2014. The ugly animals. The History press.

Biology. How life works. 2013. Macmillan. 1193 pp.

Roberts H., Larson K., Eisenhour l’A. 2008. Integrated principles of zoology, 14-th edition. The McGraw-Hill Companies.

Morris et al. 2019. Biology. How life works. 1193 pp.

Hickman R., Keen S., Larson A., Eisenhour D., I'Anson H., Roberts L. 2020. Integrated principles of zoology, 18-th edition. The McGraw-Hill Companies.