PSYB021 История на психологията - I част

Анотация:

Курсът разглежда развитието на възгледите за психиката от древността до възникването на психологията като самостоятелна емпирична наука, главно в рамките на философията.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

проф. Лилия Гурова  д-р
доц. Маргарита Дилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се запознаят с основните психологически разбирания през отделните исторически епохи, у отделни изтъкнати учени. Ще добият представа за развитието на науката като цяло,за предпоставките за развитието на психологията и за нейното възникване като самостоятелна наука.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Радев, Р. (1994) Антична философия. Стара Загора: Идея.

Ръсел, Б. (1994). История на западната философия, т. 1-3, С., „Хр. Ботев“.

Brysbaert, M. (2009). Historical and conceptual issues in psychology. Harlow: Pearson Education.

Hothersall, D. (1990). History of Psychology. N. Y.: McGraw-Hill.

Murphy, G. (1968). Psychological Thought from Pythagoras to Freud. N. Y.: Harbinger Books.

Robinson, D. (1995). An Intellectual History of Psychology. London: Arnold

Средства за оценяване: