PSYB001 Въведение в психологията

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите в основните понятия и проблеми на различни поддисциплини на психологията. да представи интегриран, многоперспективен подход към науката психология, както и да формира първоначални практически умения за работа с психологически инструменти.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Милена Мутафчиева  д-р
гл. ас. Кристина Гоцева-Българанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

знаят:

• Ще познават основната терминология на различни области от психологията;

• Ще знаят основните твърдения на теоретичните перспективи за обяснение на психологическите феномени.

• Ще имат обща карта за основните понятия от всички области на психологическото знание.

могат:

• Ще могат да водят дискусии за проблеми, свързани с определена област от психологията;

• Ще могат да осмислят критично психологически теории;

• Ще имат първоначални умения за провеждането на психологически експерименти и използване на психологически въпросници.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Stangor, Ch. (2013). Introduction to Psychology. Flat World knowledge. 2nd ed.

Plotnik, R. & Kouyoumdjian, H. (2010). Introduction to Psychology. 9th ed. New York, Random House

Сиймън, Дж., Кенрик, Д. (2002). Психология. София. НБУ

Ериксън Е. (1996). Идентичност, младост и кризи. София. Изд. Наука и изкуство

Дилова, М. (2008). Експериментална психология на себепознанието. София, НБУ

Стаматов, Р. (2004). Детска психология. Пловдив. Издателска къща „Хермес”

Бренър, Ч. (1999). Увод в психоанализата. София. НБУ

Славин, Р. (2004). Педагогическа психология. Изд. Наука и изкуство

Христоматия по психология на познанието под ред. на Л. Андреева. (1998). София. НСА

Диси, Е., Райън, Р. (1992). Съвременно развитие на мотивационните изследвания. Българско списание по психология, 4, 5-16

Roth, I. (1990). Introduction to psychology: vol.1. East Sussex: Lawrence Erlbaum Associates

Средства за оценяване:

20% - участие в семинарите

50% - тест

30% - реферат по избрана от студента и съгласувана с преподавателя тема