MUSB001EC Електронна и компютърна музика

Анотация:

• Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през Есенен семестър на академичната учебна година и е предназначен за студенти от ФБО, които изучават MUSB001EC Електронна и компютърна музика.

Насочеността на курса е към теоретическо и практическо изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение по MUSB001EC Електронна и компютърна музика, усвояване на изучавания материал, осъществяване на тясна връзка между музикално-художественото и техническото развитие, между инструменталните сръчности и умения и музикалнослуховото развитие, изграждане на умения за музициране с компютърна техника,усет за жанр и стил, професионално отношение към проблемите на електронната и компютърната музика, както и стремеж към усъвършенстване.

Курсът запознава със същността на електронната и компютърната музика, електронното звукоизвличане, синтеза на звук и възможностите за звукообработка, програмирането и изпълнението на музика, принципа на звукоизвличане и изпълнителските възможности на съвременните електронно-музикални системи, изразните възможности на синтезаторите, с изпълнителските изразни средства като елементи на художествената интерпретация.

Разглеждат се теми свързани с възможностите които компютърните технологии предлагат за звуко-творчество, интеграция между изкуствата

Придобиват се познания по отношение фактурното изложение на музикалния материал за синтезатор, аранжирането за електронен инструмент и създаването на партитурен запис (въз основа на придобити знания за основните елементи на музикалния език), стандарта MIDI.

Отделните теми са посветени на посочените проблеми.Степенуването и разпределението им в процеса на обучение - предвид тяхната взаимна зависимост - се предопределя от избран методически подход и от хронология за практическо усвояване на знания, като се вземат предвид и индивидуалните особености,музикалното и техническо развитие на всеки един от обучаваните.

Нотният материал предназначен за инструментално обучение е разнообразен по характер и настроение, степенуван е по трудност. Систематизиран е за постепенно запознаване и овладяване на музикално-изразните елементи – мелодия, ритъм, хармония и пр. Включва широк спектър от музикални образци – из областта на класиката, фолклора, поп-музиката, джаза, електронната музика. Изпълнението на музика с различна жанрово-стилова насоченост разширява музикалния кръгозор, спомага за развитие на усет за ориентир в интонационно-речниковия фонд на различните видове музика,спомага за изпълнителското ограмотяване.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Симо Лазаров  д-р
доц. Росица Бечева  д-р
гл. ас. Стела Атанасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса по Електронна и компютърна музика студенти:

1.Имат начални познания в областта на музиката и компютърните технологии, електронната и компютърната музика.

2.Придобиват начални практически умения за музициране със синтезатор.

3.Могат да разчитат нотен текст в тоналности до 1 знак.

4.Придобиват познания по отношение партитурен запис за синтезатор.

5.Придобиват познания относно програмирането на музика в електронно-музикални системи.

6.Придобиват познания относно създаването на собствен звуков продукт с помощта на компютърни музикални системи.


Предварителни изисквания:
Общи познания в областта на музиката и компютърните технологии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Музика, изразни средства в музиката
 2. Електронна музика - същност
 3. Компютърна музика - същност
 4. Акустични музикални инструменти.Електронни и компютърни клавишни музикални инструменти
 5. Звук и тембър - акустичен звук, синтетичен електронен звук и тембър.Саунд, саунд-дизайн, звукова картина
 6. Лад, гама, тоналност. Интервали
 7. Акорди.Буквени означения на акордите.Хармонични функции.Функционални означения на акордите
 8. Изпълнителски изразни средства на синтезатор (звукоизвличане, контролери,техника и пр.)Изпълнителските изразни средства като елементи на художествената интерпретация
 9. Автоматичен акомпанимент – същност.Свирене със съпровод на разнообразни в жанрово-стилово отношение автоматични акомпанименти
 10. Перкусионни звуци на клавишните електронни инструменти.Свирене със съпровод от «percussion»
 11. Фактурно изложение на музикалния материал за синтезатор
 12. Секвенсер.Свирене на «плейбек»
 13. Свирене на две и повече клавиатури
 14. Свирене “на живо“.Eлектроника на живо(live electronic)
 15. Аранжиране за електронен инструмент и създаване на партитурен запис

Литература по темите:

1. Лазаров, С.Електронна музика и синтезатори, С.,Техника 1986

2. Лазаров, С.Е.Лазаров. Компютри и музика,С 1989

3. Лазаров,С.Звукът, С., 2002

4. Лазаров,С. МИДИ музика за начинаещи, 2002

5. Lazarov S, V.Lazarov.Songbook for Synthi Players No1

6. Lazarov S, V.Lazarov.Songbook for Synthi Players No2

7. Lazarov S, V.Lazarov.Songbook for Synthi Players No3

8. Бечева Р.,М. Бечева. Синтезаторът в музикалното обучение.

Методика на обучението по синтезатор с акомпаниращи функции.

Школа за синтезатор с акомпаниращи функции.С.,Полиграф Юг,2001

9. Бечева Р.,М. Бечева. Методика на обучението по синтезатор с автоматичен акомпанимент.С.,Полиграф Юг,2001

10.Бечева Р.,Електронна музикална интерпретация,С.,2009

11.Каталози на фирми - производителки на музикални инструменти и софтуер

11.Материали от Интернет.

12.Материали от семинари и уъркшопи.

Средства за оценяване:

Формирането на оценката е комплексно.Зависи от активността на студента по време на протичането на курса, от изпитния резултат по време на сесията, участието в семинари, концертни изяви, проекти.

ФОРМИ ЗА ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ

1. Интерпретация

2. Практическа разработка

3. Проект

ФОРМИ НА ФИНАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ:

1.изготвяне на звуков Проект

2.Презентация