GENB081 Структура, процес и технологии в съвременната музика

Анотация:

Курсът се състои от 60 аудиторни часа, разпределени в два семестъра по 30 часа. Часовете на курса са теоретични и практически. Курсът е уводен и е предназначен за всички специализации на бакалавърска програма “Музика”, както и за модули "Актьорско майсторство" и "Танцов театър" на бакалавърска програма "Театър". По време на обучението в него студентите се запознават с основни понятия, практики и факти в съвременната музика, с принципи на създаване и начини на структуриране на музикалната творба, с основни съвременни композиционни системи, с проблеми на нормата, хармонията и симетрията, изучават иновативни подходи към създаването и възприятието на музика. Особен акцент е поставен върху водещата роля на музикалните технологии в процеса на създаване и разпространение на съвременната музикална творба. Разглеждат се теоретично и практически взаимоотношенията автор-произведение-изпълнител-аудитория в съвременната технологична среда, както и социалното функциониране на музикалното изкуство в настоящата информационна епоха. По време на курса студентите се запознават и анализират примери от съвременната световна музикална продукция.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни идеи и понятия в съвременното музикалното изкуство; принципи на създаването на музикалната творба; възможни интердисциплинарни връзки с други изкуства; проблеми в музикалната интерпретация, разгледана и в обществен и културен контекст.

2) могат: да работят с основни понятия и факти, да прилагат своите познания при анализ на музикалната форма, да разпознават различни стилове, епохи и композиционни принципи и да правят класификации.


Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат основни слухови и ритмични дадености, които са необходимо условие за изучаване, както на дисциплината така и на основната им специалност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Музиката като изкуство. Основни идеи и контекст - музикален знак, музикална интерпретация, музикални школи, музикална наука.
 2. Принципи на музикалната композиция. Музикална система. Музикален знак, музикална нотация, информационни носители на музиката.
 3. Музиката като език и средство за комуникация.
 4. Сътворяване и интерпретация
 5. Основни понятия, практики и факти в съвременната музика.
 6. Принципи на създаване и начини на структуриране на музикалната творба. Съвременни композиционни системи в музиката на XX и XXI век.
 7. Жанрове в съвременната класическа, популярна, мейнстрийм и алтернативна музика.
 8. Музикалните технологии.
 9. Използване и значение на музиката в аудиовизуалните медии.
 10. Глобални перспективи за музиката в музикалната практика и музикалния живот на различните общности.
 11. Семинар 1. Начални форми на импровизация
 12. Семинар 2. Въведение в звуковото изкуство
 13. Семинар 3. Музика и възприятие
 14. Семинар 4. Практика върху музикални творби
 15. Семинар 5. Анализ на музикални творби
 16. Музикалната теория, история и критика на музиката в многобройните социални и културни контексти I
 17. Музикалната теория, история и критика на музиката в многобройните социални и културни контексти II
 18. Музика и общество • музикална публицистика, музикална критика, музикален мeниджмънт
 19. Основни принципи в съвременните изпълнителски практики I • музикална интерпретация • музикална партитура, музикални инструменти
 20. Основни принципи на изпълнителските практики II • музикална интерпретация • сценично пространство, концертна зала, фонотека, студио, звукозапис
 21. Експеримент и традиция • композиторски школи, музикална наука, студио, звукозапис.
 22. Модернизъм и постмодернизъм.
 23. Електронна и компютърна музика.
 24. Популярна музика.
 25. Рок и алтернативна музика.
 26. Семинар 6. Напреднала импровизация.
 27. Семинар 7. Въведение в звуковото изкуство
 28. Семинар 8. Музика и възприятие
 29. Семинар 9. Научен анализ на музикални творби
 30. Семинар 10. Социологически анализ на популярна музика

Литература по темите:

Адорно, Теодор. Философия на новата музика. София : Наука и изкуство, 1990, 339 стр.

Арнаудов, Георги. Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век. Българско музикознание (3-4 - 2013). сс. 182-200.

Арнаудов, Георги. Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика. Българско музикознание (1 - 2012). сс. 52-70.

Белтрандо-Патие, Мари-Клер „История на музиката” т.1, т.2, изд. "Музика", София, 2006 г.

Веберн, Антон. Пътят към новата музика ; Пътят към композицията с 12 тона : 2 x 8 лекции. София : ИК Везни, 2005, ISBN 954-9825-06-X, 75 стр.

Ман, Томас "Доктор Фаустус". Превод от немски Страшимир Джамджиев, изд. "Музика", София, 1981 г.

Онегер, Артур „Аз съм композитор”, изд. "Музика", София, 1967 г.

Хесе, Херман “Игра на стъклени перли”. Превод от немски Недялка Попова, изд. "Хемус", София, 1999 г.

Хесе, Херман “Степният вълк”. Превод от немски Недялка Попова, изд. "Рива", София, 2007 г.

Шафър, Питър – “Амадеус”

Coleman, Lindsay. Contemporary Film Music: Investigating Cinema Narratives and Composition. London, New York: Palgrave Macmillan, 2017. 272 p.

Denisch, Beth. Contemporary Counterpoint: Theory & Application (Music Theory: Counterpoint). Berklee: Berklee Press, 2017. 184 p.

Hindemith, Paul „Craft of Musical Composition”, London: Schott, 1968.

Hofstadter, Duglas “Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid”, Basic Books, 1999

Lochhead, Judy. Reconceiving Structure in Contemporary Music: New Tools in Music Theory and Analysis. New York: Routledge, 2015. 194 p.

Messiaen, Olivier „The Technique of My Musical Language”, Paris: Alphonse Leduc, 1944.

Pease, Ted. Jazz Composition: Theory and Practice. Berkle: Berklee Press, 2003. 256 p.

Read, Gardner „Music Notation”, New York: Allyn and Bacon, Inc., 1979.

Zarlino, Gioseffo “Istituzioni armoniche”, tr. Oliver Strunk, in Source Readings in Music History. New York, W.W. Norton & Co., 1950.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

- Практическа разработка 20%

- Анализ 20%

- Тест I 30%

- Тест II 30%

Финално оценяване

Писмено изложение 50%

Устно изложение 50%