MUSB012 Структура и развитие на българските фолклорни изкуства

Анотация:

• Да запознае студентите с особеностите на музикалния фолклор

• Да даде системни познания за основи понятия, терминология,слухова и зрителна представа за българското музикалнофолклорно разнообразие.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Ще могат да прилагат наученото в професионалната си

Практика


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Д. Маринов. Избрани съчинения.Т. 1

Г. Краев. Пъзелът фолклор.

Средства за оценяване:

ТО 1 - Дискусия

ТО 2 - Контролна работа