EDUB102 Съвременен български език – I част

Анотация:

Дава базови познания по българска граматика и по фонетика/фонология във връзка с правописа и с правоговора. Разглеждат се основни аспекти от морфологията на съвременния български език. Анализира се спецификата на основни граматични категории и тяхното функциониране. Засягат се и някои от най-важните проблеми на българската лексикална и пропозиционална семантика.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Галина Куртева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Имат базови познания по българска морфология, фонетика и фонология, правопис, правоговор и семантика.

2) могат: Да правят граматичен и семантичен анализ на думите и изреченията.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Т. Бояджиев, Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език (фонетика, лексикология, словообразуване, морфология, синтаксис). Учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти. Издателска къща „Петър Берон“. София, 1999 г.

Пашов, П. Практическа граматика. С., 1995.

Попов, К. Съвременен български език. Синтаксис. С., 1979.

Стоянов, Ст. Граматика на българския език. С., 1985.

Карастанева, Ц., В. Маровска. Практическа граматика. (Учебник по правопис и пунктуация). Пловдив, 1997.

Средства за оценяване:

• Участие в семинари 40%

• Писмени задачи – 20%

• Тест 40%