PSYB001 Въведение в психологията

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите в основните понятия и проблеми на различни поддисциплини на психологията. да представи интегриран, многоперспективен подход към науката психология, както и да формира първоначални практически умения за работа с психологически инструменти.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Милена Мутафчиева  д-р
гл. ас. Кристина Гоцева-Българанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

знаят:

• Ще познават основната терминология на различни области от психологията;

• Ще знаят основните твърдения на теоретичните перспективи за обяснение на психологическите феномени.

• Ще имат обща карта за основните понятия от всички области на психологическото знание.

могат:

• Ще могат да водят дискусии за проблеми, свързани с определена област от психологията;

• Ще могат да осмислят критично психологически теории;

• Ще имат първоначални умения за провеждането на психологически експерименти и използване на психологически въпросници.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Сиймън, Дж., Кенрик, Д. (2002). Психология. София. НБУ

2. Ериксън Е. (1996). Идентичност, младост и кризи. София. Изд. Наука и изкуство

3. Дилова, М. (2008). Експериментална психология на себепознанието. София, НБУ

4. Стаматов, Р. (2004). Детска психология. Пловдив. Издателска къща „Хермес”

5. Бренър, Ч. (1999). Увод в психоанализата. София. НБУ

6. Славин, Р. (2004). Педагогическа психология. Изд. Наука и изкуство

7. Христоматия по психология на познанието под ред. на Л. Андреева. (1998). София. НСА

8. Диси, Е., Райън, Р. (1992). Съвременно развитие на мотивационните изследвания. Българско списание по психология, 4, 5-16

9. Roth, I. (1990). Introduction to psychology: vol.1. East Sussex: Lawrence Erlbaum Associates

10. Roth, I. (1990). Introduction to psychology: vol.2. East Sussex: Lawrence Erlbaum Associates

11. Plotnik, R. (1989). Introduction to psychology. New York, Random House

Средства за оценяване:

20% - участие в семинарите

50% - тест

30% - реферат по избрана от студента и съгласувана с преподавателя тема